Ktl-icon-tai-lieu

CV xây dựng

Được đăng lên bởi Nguyễn Đăng Thành
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 160 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HoangMinhTri(VN)

LYÏ LËCH KHOA HOÜC
Tên cán bộ

: Hoàng Minh Trí

Chuyên môn

: Kỹ sư Cầu Đường

Ngày sinh

: 28/10/1973

Số năm làm việc cho Công ty/công tác: 10/10 năm

Quốc tịch : Việt Nam

Hiệp hội chuyên môn: Hội viên Hội Cầu Đường Việt Nam - Phân hội Đà Nẵng.
Chi tiết nhiệm vụ được giao:
•

Trợ giúp Kỹ sư Trưởng trong công tác giám sát thiết kế và thi công các công trình xây
dựng thuộc phạm vi chuyên môn của dự án;

•

Cho ý kiến chuyên môn cũng như phiên dịch / biên dịch kỹ thuật từ tiếng Việt sang
tiếng Anh, nếu được yêu cầu, từ tiếng Anh sang tiếng Việt một cách trung thực và có
hiệu quả;

•

Duy trì mối quan hệ trong sạch đối với các đối tác của dự án và với toàn bộ các nhân
viên trong tổ chức nhằm tạo thuận lợi cho việc trao đổi liên lạc giữa tất cả các bên liên
quan đến dự án.;

•

Thực thi các nhiệm vụ thuộc dự án dưới sự giao phó của Kỹ sư Trưởng.

Phẩm chất năng lực:
•

Nhiều kinh nghiệm trong công tác giám sát thi công và trình tự thiết kế đối với các
dự án Khôi phục và Nâng cấp Quốc lộ dùng nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới
và Ngân hàng Phát triển châu Á cũng như các đự án giao thông trong nước khác..

•

Có kỹ năng tốt trong việc ứng dụng các chương trình AUTOCAD; MS EXCEL; MS
WORD; MS PROJECT; cũng như các chương trình thiết kế đồ hoạ khác; chẳng hạn
VN Cutting map; Nova-TDN; RoadCalc; SAP2000 (Chương trình phân tích tính toán
kết cấu). Có kỹ năng cao trong việc ứng dụng chương trình tính toán ổn định mái dốc
GEO-SLOPE/W trong thiết kế nền đắp cao, tường chắn, đê ngăn lũ sông, các công
trình thuỷ lợi.

•

Có kiến thức và xử dụng giỏi máy vi tính cho công việc.

•

Hiểu rõ các phương pháp thí nghiệm nền/mặt đường theo tiêu chuẩn Việt Nam và
tiêu chuẩn ASSHTO, ASTM.

Đào tạo:
•

Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng - Khoa Xây dựng Cầu đường

Page 1 of 1

HoangMinhTri(VN)

Niên học: 1991

Cấp bằng: Kỹ sư Xây dựng 1996.

•

1996 - 1997: Tham dự Lớp đào tạo thiết kế nâng cao đối với công trình cầu lớn và
cầu liên tục xử dụng công nghệ đúc hẫng.

•

2000: Lấy chứng chỉ tư vấn giám sát chuyên nghiệp - Bộ GTVT

•

2001: Lấy chứng chỉ hành nghề thiết kế - Sở Xây dựng tp Đà Nẵng

Lý lịch công tác:

Từ tháng 9.2004

Đến nay
Hãng Kellogg Brown & Root Pty Ltd

Dự án

Giảm nhẹ thiên tai Quảng Ngãi, tài trợ bởi Cơ quan phát triển
Quốc tế Australia (AusAID).

Chức danh

Trợ lý Kỹ sư dự án; phiên dịch kỹ thuật.

Chức vụ nắm giữ và
Mô tả trách nhiệm

Phụ trách toàn bộ các hoạt động của hợp phần 4 thuộc dự án 4
hợp phần: chứng thực cơ sở hạ tầng GNTT. Kiể...
HoangMinhTri(VN)
Page 1 of 1
Tên cán b : Hoàng Minh Trí
Chuyên môn : K sư Cu Đưng
Ngày sinh : 28/10/1973
S năm làm vic cho Công ty/công tác: 10/10 năm Quc tch : Vit Nam
Hip hi chuyên môn: Hi viên Hi Cu Đường Vit Nam - Phân hi Đà Nng.
Chi tiết nhim v được giao:
Tr giúp K sư Trưởng trong công tác giám sát thiết kế và thi công các công trình xây
dng thuc phm vi chuyên môn ca d án;
Cho ý kiến chuyên môn cũng như phiên dch / biên dch k thut t tiếng Vit sang
tiếng Anh, nếu được yêu cu, t tiếng Anh sang tiếng Vit mt cách trung thc và có
hiu qu;
Duy trì mi quan h trong sch đối vi các đối tác ca d án và vi toàn b các nhân
viên trong t chc nhm to thun li cho vic trao đổi liên lc gia tt c các bên liên
quan đến d án.;
Thc thi các nhim v thuc d án dưới s giao phó ca K sư Trưởng.
Phm cht năng lc:
Nhiu kinh nghim trong công tác giám sát thi công và trình t thiết kế đối vi các
d án Khôi phc và Nâng cp Quc l dùng ngun vn vay ca Ngân hàng Thế gii
và Ngân hàng Phát trin châu Á cũng như các đự án giao thông trong nước khác..
Có k năng tt trong vic ng dng các chương trình AUTOCAD; MS EXCEL; MS
WORD; MS PROJECT; cũng như các chương trình thiết kế đồ ho khác; chng hn
VN Cutting map; Nova-TDN; RoadCalc; SAP2000 (Chương trình phân tích tính toán
kết cu). Có k năng cao trong vic ng dng chương trình tính toán n định mái dc
GEO-SLOPE/W trong thiết kế nn đắp cao, tường chn, đê ngăn lũ sông, các công
trình thu li.
Có kiến thc và x dng gii máy vi tính cho công vic.
Hiu rõ các phương pháp thí nghim nn/mt đường theo tiêu chun Vit Nam và
tiêu chun ASSHTO, ASTM.
Đào to:
Trường Đại hc Bách khoa Đà Nng - Khoa Xây dng Cu đường
LYÏ LËCH KHOA HO
Ü
C
CV xây dựng - Trang 2
CV xây dựng - Người đăng: Nguyễn Đăng Thành
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
CV xây dựng 9 10 203