Ktl-icon-tai-lieu

CV xin việc

Được đăng lên bởi Nguyễn Hồng Hào
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 168 lần   |   Lượt tải: 0 lần
HỒ SƠ XIN VIỆC
THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Hồng Hào
Ngày sinh: 02/12/1996
Địa chỉ: Số nhà 7A, Ngách 27/12, ngõ Chùa Liên Phái, Bạch Mai , Hà Nội
Di động: 0908 123 456
Sinh viên: ĐH BKHN
Chuyên Ngành: Công Nghệ Thông Tin
THÀNH TÍCH BẢN THÂN
1. 12 năm đạt danh hiệu HSG,
2. Thi đỗ đại học 24 điểm với toán 8,25
3. Tham gia các kỳ thi HSG tỉnh các môn hóa, và toán tỉnh Hà Tĩnh

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC
1. Làm lớp trưởng 12 năm, có kinh nghiệm trong các hoạt động đoàn đội
2. Dạy gia sư nam học sinh lớp 10 ở đường Phan Kế Bính , Hà Nội 3 môn toán, Lý,
Hóa
3. Hướng dẫn nhóm học sinh học khi còn ở nhà
4.
KỸ NĂNG
- Sử dụng thành thạo Microsoft Word, Excel, Power Point tin học văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp và thương lượng tốt
- Kỹ năng lãnh đạo tốt
- Có khả năng làm việc dưới áp lực cao
- Có khả năng truyền đạt kiến thức tốt
- Kỹ năng sư phạm hiểu tâm lý, học sinh, cách truyền đạt dễ hiểu, gần gũi với học sinh
- Cỏ thể dạy tốt và tự tin 3 môn toán, lý, hóa với những học sinh có mức học trung bình
- Có phương pháp dạy riêng, chương trình học cho học sinh

...
HỒ SƠ XIN VIỆC
THÔNG TIN CÁ NHÂN


 !"#$!#%&'()$#*+,#-
./-0123
*4
&&56757
THNH TCH BN THÂN
8 9:/+;6<#
8 7/=/+2/>:?$0#3
18 7:$@A<$:5B#$7C
KINH NGHIỆM LM VIỆC
8 (:D?EFGH9:#B@6:F$+/-//-
8 .+G:D?EH/GI)4J*K#-1:5$#(L#
B
18 G?;MB:@NH
28
KỸ NĂNG
OP;Q+,FRSF;#TUVD#)WVF)9EN
O4X9JEGYDGZ 
O4X9D[/+ 
O&B@\9D:6;G?$ED]
O&B@\9F^/+@J_ 
O4X9GE+:>`:DL##$F^/+;>#ab?
O&c>;+ ]1:5$#DL#B?dB:_Fef
O&BEGYE$E;+F#GYFf
CV xin việc - Người đăng: Nguyễn Hồng Hào
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
CV xin việc 9 10 457