Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 454 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KỊCH BẢN ĐẠI HỘI
ĐOÀN THANH NIÊN LIÊN CHI ĐOÀN KHOA DTVT
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

PHẦN CHUẨN BỊ ĐẠI HỘI
1. Đoàn chủ tịch: số lượng 03 đoàn viên (01 bí thư (đương nhiệm) 02 phó bí thư
(đương nhiệm) trong đó 1 phó bí thư là cán bộ và 1 phó bí thư là sinh viên , có
nhiệm vụ điều hành đại hội.
2. Thư kí đoàn: số lượng 2 đoàn viên có nhiệm vụ chuẩn bị ghi biên bản và ghi
nghị quyết đại hội.
3. Ban tổ chức: số lượng 5 đoàn viên (trong đó 01 làm MC điều hành phần chào
cờ, ổn định tổ chức và số đoàn viên còn lại làm nhiệm vụ trang trí, chu ẩn b ị bi ển
hiệu Chủ tịch đoàn và Thư kí đoàn, hòm phiếu, BCH nhiệm kì cũ (hoặc lâm thời) có
trách nhiệm viết sơ (tổng) kết bản phương hướng nhiệm kỳ mới, ...)
4. Ban kiểm phiếu: số lượng 3 đoàn viên (1 trưởng ban, 1 phó ban, 1 ủy viên),
có nhiệm vụ chuẩn bị biên bản kiểm phiếu, in phiếu bầu cử (sắp x ếp danh sách
theo A, B, C...) phát phiếu, kiểm phiểu và công bố kết quả bầu cử.
5. Ban lễ tân: số lượng 3 đoàn viên (1 trưởng ban, 1 phó ban, 1 ủy viên) có
nhiệm vụ tiếp đón, thu xếp chỗ ngồi và mời nước đại biểu.
6. Hồ sơ đại hội Đoàn:
(1)

Chương trình Đại hội

(2)

Báo cáo sơ (tổng) kết

(3)

Phương hướng

(4)

Nghị quyết Đại hội

(5)

Biên bản Đại hội

(6)

Biên bản kiểm phiếu (và cả phiếu bầu)
______________________

1

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
ĐOÀN TNCS HCM LCĐ KHOA DTVT
Nhiệm kỳ 2015-2017
1. Ổn định tổ chức.
2. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
3. Giới thiệu chủ tịch đoàn, thư ký đoàn.
4. Đoàn chủ tịch thông qua chương trình đại hội.
5. Trình bày Báo cáo tổng kết và dự thảo chương trình công tác Đoàn và
phong trào thanh niên nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2015-2017.
6. Tham luận của các chi đoàn
7. Phát biểu ý kiến chỉ đạo đại hội:
+ Lãnh đạo Học viện
+ Đoàn cấp trên.
8. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo, phương h ướng và bản kiểm đi ểm
toàn bộ hay từng phần nếu có ý kiến cần chỉnh sửa.
9.

Đoàn chủ tịch trình bày yêu cầu, cơ cấu, tiêu chu ẩn u ỷ viên Ban ch ấp
hành mới. Giới thiệu nhân sự dự kiến của Ban chấp hành cũ và h ướng
dẫn đại hội thảo luận và giới thiệu người ứng cử vào Ban chấp hành mới.

10. Chủ tọa đại hội trả lời, giải thích những ý kiến của đoàn viên, quyết định
cho rút tên hoặc không cho rút tên kh ỏi danh sách ứng c ử. Đại h ội bi ểu
quyết thống nhất danh sách ứng cử.
11. Thông qua danh sách ứng cử và đề cử vào BCH.
12. Ban chấp hành cũ tuyên bố hết nhiệm kỳ.
13. Thông qua danh sách ban bầu cử.
14. Ban bầu cử làm việc: công bố thể lệ BC, phát phiếu và kiểm phiếu.
15. Văn nghệ
16. Công bố kết quả bầu cử, BC...
K CH B N I H I ĐẠ
OÀN THANH NIÊN LIÊN CHI OÀN KHOA DTVTĐ Đ
I H C BÁCH KHOA À N NGĐẠ Đ
PH N CHU N B I H I Đ
1. oàn ch t ch:Đ s l ng 03 ố ư oàn viên đ (01 th ( ng nhi m) 02 phó thư đươ ư
( ng nhi m) trong ó 1 phó th cán b 1 phó th sinh viên , đươ đ ư ư
nhi m v i u hành i h i. đ đạ
2. Th oàn:ư đ s l ng 2 ượ oàn viên đ nhi m v chu n b ghi biên b n ghi
ngh quy t i h i. ế đạ
3. Ban t ch c: s l ng 5 ố ượ oàn viên (trong ó 01 đ đ làm MC i u hành ph n chàođ
c , n nh t ch c s oàn viên còn l i làm nhi m v trang trí, chu n b bi n đị đ
hi u Ch t ch oàn và Th oàn, đ ư đ hòm phi u, BCH nhi m kì c (ho c lâm th i) cóế ũ
trách nhi m vi t s (t ng) k t b n ph ng h ng nhi m k m i, ...) ế ơ ế ươ ướ
4. Ban ki m phi u: ế s l ng 3 ư oàn viên đ (1 tr ng ban, 1 phó ban, 1 y viên),ưở
nhi m v chu n b biên b n ki m phi u, in phi u b u c (s p x p danh sách ế ế ế
theo A, B, C...) phát phi u, ki m phi u và công b k t qu b u c . ế ế
5. Ban l tân: s l ng 3 ố ượ oàn viên đ (1 tr ng ban, 1 phó ban, 1 y viên) có ưở
nhi m v ti p ón, thu x p ch ng i và m i n c i bi u. ế đ ế ướ đạ
6. H s i h i oàn: ơ đạ Đ
(1) Ch ng trình i h iươ Đạ
(2) Báo cáo s (t ng) k t ơ ế
(3) Ph ngươ h ngướ
(4) Ngh quy t i h i ế Đạ
(5) Biên b n i h i Đạ
(6) Biên b n ki m phi u (và c phi u b u) ế ế
______________________
1
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Trang 2
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 75