Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 209 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20……

***
BCH CHI ĐOÀN…………………………
Nhiệm kỳ: 20… – 20…

BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ: 20.…. – 20.….

Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
Địa điểm:……………………………………………..
Thành phần:…………………………………………..
Chủ tọa:……………………………………………….
Thư ký:………………………………………………..

Nội dung phân công:
………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………
…………………………

CHỦ TỌA

THƯ KÝ

-----***-----

...
Mẫu: Biên bản phân công nhiệm vụ trong BCH chi đoàn
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
***
BCH CHI ĐOÀN…………………………
Nhiệm kỳ: 20 – 20
Hà Nội, ngày tháng năm 20……
BIÊN BẢN PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRONG BCH CHI ĐOÀN
Nhiệm kỳ: 20.…. – 20.….
Thời gian:……h…… ngày…… tháng …… năm……
Địa điểm:……………………………………………..
Thành phần:…………………………………………..
Chủ tọa:……………………………………………….
Thư ký:………………………………………………..
Nội dung phân công:
………………………………………………………………………………
…………………………
………………………………………………………………………………
…………………………
CHỦ TỌA THƯ KÝ
-----***-----
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 995