Ktl-icon-tai-lieu

Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức

Được đăng lên bởi Đặng Thúy Kiều
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 233 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: Dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO

Hà Nội, ngày

tháng

năm 20……

***
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
K………………………...
Nhiệm kỳ: 20.… – 20.….

Dự thảo
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….

Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….

I. Đặc điểm tình tình chi đoàn
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. Tổng kết tình hình hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên
2. Phong trào học tập và rèn luyện
3. Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng
4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT

1

5. Hoạt động tình nguyện
(đánh giá chung từng mặt, kết quả đạt được so với mục tiêu)
* Bài học kinh nghiệm
Phần thứ hai
PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
I. Đặc điểm tình tình chi đoàn nhiệm kỳ mới
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. Phương hướng hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 20.…. – 20.…..
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên
2. Phong trào học tập và rèn luyện
3. Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng
4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT
5. Hoạt động tình nguyện
(nội dung, biện pháp, chỉ tiêu cụ thể)

BCH CHI ĐOÀN K………

2

...
Mẫu: Dự thảo Báo cáo tổng kết và phương hướng
ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BCH HỌC VIỆN NGOẠI GIAO
***
ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN
K………………………...
Nhiệm kỳ: 20.… – 20.….
Hà Nội, ngày tháng năm 20……
Dự thảo
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
Phần thứ nhất
BÁO CÁO TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG NHIỆM KỲ 20.…. – 20.….
I. Đặc điểm tình tình chi đoàn
1. Thuận lợi
2. Khó khăn
II. Tổng kết tình hình hoạt động của chi đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….
1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng cho đoàn viên
2. Phong trào học tập và rèn luyện
3. Công tác xây dựng Đoàn và phát triển Đảng
4. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT
1
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Trang 2
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức - Người đăng: Đặng Thúy Kiều
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đại hội Đoàn kịch bản tổ chức 9 10 726