Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký cấp sổ lao động

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1333 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bieåu soá 1
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Soá
TT

Hoï vaø
teân

Naêm sinh
Nam

1

2

A
1
2
…
B
1
2
..
...

Nöõ

LÑ coù hoä khaåu
Thaønh
phoá
HCM

Tænh,
thaønh
phoá
khaùc

BAÙO CAÙO KHAI TRÌNH TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG

Ñòa chæ
nôi ôû
hieän nay
cuûa ngöôøi
lao ñoäng

3
4
5
6
7
Chi nhaùnh A (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)

Trình
ñoä
vaên
hoùa

Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät

Vò
trí
coâng
vieäc

8

9

10

Hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ giao keát

Ghi
chuù

HÑLÑ
Khoâng
xaùc ñònh
thôøi haïn

HÑLÑ xaùc
ñònh thôøi
haïn
Töø ñuû 12
thaùng ñeán
36 thaùng

HÑLÑ
coù thôøi
haïn döôùi
12 thaùng

Ngaøy
kyù
HÑLÑ

11

12

13

14

x

x

x

Chi nhaùnh B (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)

Toång coäng

x

x

x

x

Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng ñaõ ñaêng kyù:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm ……. ñaêng kyù
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)

Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)

15

Ghi chuù:

Phaàn ghi thoâng tin veà teân, ñòa chæ ñôn vò : Tröôøng hôïp ñôn vò, doanh nghieäp coù caùc chi nhaùnh taïi quaän, huyeän hoaëc tænh, thaønh phoá khaùc
thì khi khai trình lao ñoäng cho caùc chi nhaùnh naøy phaûi laàn löôït keâ khai vaø ghi roõ teân, ñòa chæ truï sôû chính, thoâng tin ngöôøi lao ñoäng theo
caùc chæ tieâu cuûa maãu baùo caùo; tieáp theo ghi chi nhaùnh tröïc thuoäc truï sôû chính vaø thoâng tin cuûa ngöôøi lao ñoäng trong chi nhaùnh naøy .
Coät 2: Ghi ñaày ñuû hoï teân ngöôøi lao ñoäng ñang laøm vieäc taïi ñôn vò
Coät 3,4: Ghi naêm sinh töông öùng vôùi giôùi tính cuûa ngöôøi lao ñoäng.
Coät 5,6: Ñoái vôùi lao ñoäng coù hoä khaåu taïi thaønh phoá thì ñaùnh (x) vaøo coät 5, lao ñoäng laø ngöôøi ôû caùc tænh khaùc ñeán ñaùnh (x) vaøo coät 6.
Coät 7: Ghi roõ ñòa chæ ñang cö truù hieän nay cuûa ngöôøi lao ñoäng
Coät 8,9: Ghi roõ trình ñoä vaên hoùa (hoïc heát lôùp maáy), trình ñoä chuyeân moân kyõ thuaät cuûa ngöôøi lao ñoäng (trình ñoä ñaïi hoïc, cao ñaúng, trung
caáp, sô caáp, baäc thôï, lao ñoäng phoå thoâng).
Coät 10: Vò trí coâng vieäc hieän ñang laøm vieäc taïi ñôn vò (tröûông phoøng, thuû kho, thôï may…)
Coät 11,12,13 : Ñaùnh daáu (x) vaøo caùc coät töông öùng
Coät 14: : G...
Bieåu soá 1
Teân ñôn vò: ..........................................................................
Ñòa chæ : .................................................................................
Cô quan chuû quaûn: .........................................................
BAÙO CAÙO KHAI TRÌNH TÌNH HÌNH SÖÛ DUÏNG LAO ÑOÄNG
Thaønh phaàn kinh teá: .....................................................
Naêm sinh
LÑ coù hoä khaåu
Hôïp ñoàng lao ñoäng ñaõ giao keát
Ghi
chuù
Soá
TT
Nam
Nöõ
Thaønh
phoá
HCM
Tænh,
thaønh
phoá
khaùc
Ñòa chæ
nôi ôû
hieän nay
cuûa ngöôøi
lao ñoäng
Trình
ñoä
vaên
hoùa
Trình ñoä
ñaøo taïo
theo ngheà
hoaëc
chuyeân
moân, kyõ
thuaät
trí
coâng
vieäc
HÑLÑ
Khoâng
xaùc ñònh
thôøi haïn
HÑLÑ xaùc
ñònh thôøi
haïn
Töø ñuû 12
thaùng ñeán
36 thaùng
HÑLÑ
coù thôøi
haïn döôùi
12 thaùng
Ngaøy
kyù
HÑLÑ
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Chi nhaùnh A (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)
1
2
B
Chi nhaùnh B (teân chi nhaùnh, ñòa chæ)
1
2
..
...
Toång coäng
x
x
x
x
x
x
x
Cô quan xaùc nhaän:
- Toång soá lao ñoäng ñaõ ñaêng kyù:
- Trong ñoù nöõ:
Ngaøy ………. thaùng …….. naêm ……. ñaêng kyù
(Cô quan tieáp nhaän baùo caùo)
Ngaøy.............. thaùng ............ naêm ...............
Giaùm ñoác ñôn vò
(kyù teân, ñoùng daáu)
Đăng ký cấp sổ lao động - Trang 2
Đăng ký cấp sổ lao động - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký cấp sổ lao động 9 10 55