Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1388 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Mẫu số 12/ĐK
PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
.....Giờ….phút, ngày…/…/….…

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)

Kính gửi :..........................................................................
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)

1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.2 Địa chỉ: ............................................................................................................................

............................................................................................................................................
2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:
2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;
2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................;
2.4. Diện tích thửa đất:................... m2; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;
2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;
2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................
...................................................................................................................................................

2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:...............................................................................
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
- Số vào sổ cấp GCN quyền sử...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Mẫu số 12/ĐK
PHN GHI CA NGƯI NHN H SƠ
Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:
.....Giờ….phút, ngày…/…/….…
Quyển số ……, Số thứ tự……..
Người nhận hồ sơ
(Ký, ghi rõ họ tên)
TỜ KHAI ĐĂNG KÝ
CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT
Kính gửi :..........................................................................
I- KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT
(Xem hướng dẫn cuối đơn này trước khi viết đơn; không tẩy xoá, sửa chữa trong tờ khai)
1. Người sử dụng đất:
1.1 Tên người sử dụng đất (Viết chữ in hoa):..........................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
1.2 Địa chỉ: ............................................................................................................................
............................................................................................................................................
2. Thửa đất đăng ký chuyển mục đích sử dụng:
2.1. Thửa đất số:....................................; 2.2. Tờ bản đồ số: ................................................;
2.3. Địa chỉ tại:.......................................................................................................................
........................................................................ ......................................................................;
2.4. Diện tích thửa đất:................... m
2
; 2.5. Mục đích sử dụng đất:.....................................;
2.6. Thời hạn sử dụng đất:............................;
2.7. Nguồn gốc sử dụng đất: .................................................................................................;
2.8. Tài sản gắn liền với đất:...................................................................................................
...................................................................................................................................................
2.9. Nghĩa vụ tài chính về đất đai:...............................................................................
2.10. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:
- Số phát hành:........................ (Số in ở trang 1 của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất)
- Số vào sổ cấp GCN quyền sử dụng đất:....................., ngày cấp ...../...../.......
3. Mục đích sử dụng đất đăng ký chuyển sang : .........................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
5- Giấy tờ nộp kèm theo đơn này gồm có:
- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thửa đất nói trên
- ...........................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- ................................................................................................................................
- ...............................................................................................................................
Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng.
……, ngày .... tháng ... năm ......
Người viết đơn
(Ký, ghi rõ họ tên)
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Trang 2
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất đối với trường hợp không phải xin phép cho đối tượng là hộ gia đình, cá nhân 9 10 978