Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký đồ dùng dạy học

Được đăng lên bởi dangtat
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 212 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Phụ biểu : 01
( Dùng cho cá nhân lập kế hoạch sử dụng TBDH)
KẾ HOẠCH SỬ DỤNG THIẾT BỊ DẠY HỌC
MÔN: TOÁN - HỌC KỲ II –NĂM HỌC 2014-2015

Họ và tên giáo viên : Đặng Công Quý
Thuộc tổ : Toán – Tin , Trường :THCS Đặng Tất
Được phân công giảng dạy lớp : Toán 9/1; toán 9/4;
Tuần
học

35

33

Phân
phối
chương
trình
65

59

34

61

35

63

Tên bài

Thiết bị
sử dụng

SL

Ngày

Tiết

Lớp

21/04
24/04

4
1

9/4
9/1

11/04
11/04

1
3

Ôn tập cuối
năm .(Đại số)

Thước vẽ
Parabol

01

Bài 1: Hình trụ.
Diện tích xung
quanh và thể
tích hình trụ

Mô hình
hình trụ

01

Bài 2:Hình nón.
Hình nón cụt.
Diện tích xung
quanh và thể
tích hình nón,
hình nón cụt
Bài 3:Hình cầu.
Diện tích mặt
cầu và thể tích
hình cầu

Người lập kế hoạch

Đặng Công Quý

Thực hiện
Điều
Tại
Phòng
chỉnh
lớp
thực
( nếu có)
hành
X

9/4
9/1
X

Bộ mô
hình về
thể tích
hình nón

Mô hình
hình cầu

01

18/04
18/04

1
3

9/4
9/1

01

25/04
25/04

1
3

9/4
9/1

X

X

...., ngày ... tháng .... năm 2015
Tổ trưởng

...

 !
"# $%& '()*+ ,#-%. /&
01*$2*3 /&"4,,5*60 /&78379
Họ và tên giáo viên : Đặng Công Quý
Thuộc tổ : Toán – Tin , Trường :THCS Đặng Tất
Được phân công giảng dạy lớp : Toán 9/1; toán 9/4;
:
;

<
=>
?@A
BC
?D

'E *CF ? EG
HI
JK
L
M!

G
N
?H
C
65
Ôn tập cuối
năm .(Đại số)
Thước vẽ
Parabol
01
21/04
24/04
4
1
9/4
9/1 X
35
33 59
Bài 1: Hình trụ.
Diện tích xung
quanh và thể
tích hình trụ
Mô hình
hình trụ
01
11/04
11/04
1
3
9/4
9/1
X
34 61
Bài 2:Hình nón.
Hình nón cụt.
Diện tích xung
quanh và thể
tích hình nón,
hình nón cụt
Bộ mô
hình về
thể tích
hình nón
01
18/04
18/04
1
3
9/4
9/1 X
35 63
Bài 3:Hình cầu.
Diện tích mặt
cầu và thể tích
hình cầu
Mô hình
hình cầu
01
25/04
25/04
1
3
9/4
9/1
X
 ...., ngày ... tháng .... năm 2015
Người lập kế hoạch Tổ trưởng
Đặng Công Quý
Đăng ký đồ dùng dạy học - Người đăng: dangtat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký đồ dùng dạy học 9 10 118