Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014

Được đăng lên bởi hienphuongchaiyo
Số trang: 22 trang   |   Lượt xem: 1249 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI
TRƯỜNG THCS YÊN BIÊN
—————
Số:…………../……………..

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
……….., ngày ... tháng ….. năm 201…

ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014
I. Số lượng dự án, thí sinh, GV hướng dẫn theo từng lĩnh vực dự thi
TT
1
2

Tên nhóm lĩnh
vực1
Kĩ thuật

Mã nhóm
lĩnh vực2

Số lượng dự
án
1

Tổng

3

Số người
hướng dẫn
2

3

2

Số thí sinh

1

Ghi chú

II. Danh sách Dự án đăng kí dự thi
Nhóm
lĩnh vực

T
T

Tên dự án

1

Bộ phận lọc
nước đơn giản
Bộ phận lọc
nước đơn giản

Tác giả (học sinh)

Người hướng dẫn

Họ và tên

Lớp

Email,
Số ĐT

Họ và tên

Kĩ thuật

Trần Nguyên
Hạnh

9B

016560
42130

Lưu Thị
Cúc

Kĩ thuật

Tăng Bá Hoàn

9B

096514
5472

Nguyễn
Thị Tuyết

Hoàng Tú
Giang

9B

012521
98066

Tên1

Mã2

Chức vụ,
đơn vị
công tác
THCS
Yên
Biên
THCS
Yên
Biên

Họ tên người phụ trách (trưởng đoàn đưa đoàn tham dự Cuộc thi): Tạ Thị Bích Thảo
E-mail ____________________________số ĐT di động : ________
, ngày
tháng năm 201..
Nơi nhận:
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

1

Ghi tên của nhóm lĩnh vực ghi trong phụ lục I các lĩnh vực của cuộc thi ban hành kèm theo Thông tư số
38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Ghi số thứ tự của nhóm lĩnh vực ghi trong phụ lục I các lĩnh vực của cuộc thi ban hành kèm theo Thông tư
số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
2

1

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……. ,ngày …… tháng …. năm 201…

PHIẾU BÁO XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM
NĂM HỌC 2012 – 2013
+ Họ và tên3: ...Trần Nguyên Hạnh
+ Ngày sinh4: 18/03/1999.
Ảnh 3x4 (đóng
dấu giáp lai)

+ Giới tính5:

Nam

Nữ

+ Đang học lớp: 9B
+ Trường: THCS Yên Biên
+ Xếp loại năm học 2012-2013:
Hạnh kiểm: Tốt

Học lực: Giỏi

HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)

, ngày
tháng năm 201..
Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)

Nơi nhận:

3

Viết chữ in hoa, có dấu

4

Ghi theo thứ tự ngày, tháng, năm

5

Đánh dấu X vào check box (click đúp chuột vào ô vuông, chọn checked)

2

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
……. ,ngày …… tháng …. năm 201…

PHIẾU BÁO XẾP LOẠI HỌC LỰC, HẠNH KIỂM
NĂM HỌC 2012 – 2013
+ Họ và tên6: Tăng Bá Hoàn
+ Ngày sinh7: 05/10/1999.
Ảnh 3x4 (đóng
dấu giáp lai)

+ Giới tính8:

Nam

Nữ

+ Đang học lớp: 9B
+ Trường: THCS Yên Biên
+ Xếp loại năm học 2012-2013:
Hạnh kiểm: Tốt

Học lực: Giỏi

HIỆU TRƯỞNG
(Kí tên, đóng dấu)

CƠ QU...
CƠ QUAN CHỦ QUẢN
TÊN ĐƠN VỊ DỰ THI
TRƯỜNG THCS YÊN BIÊN
—————
Số:…………../……………..
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
————————————
……….., ngày ... tháng ….. năm 201…
ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014
I. Số lượng dự án, thí sinh, GV hướng dẫn theo từng lĩnh vực dự thi
TT
Tên nhóm lĩnh
vực
1
Mã nhóm
lĩnh vực
2
Số lượng dự
án
Số thí sinh
Số người
hướng dẫn
Ghi chú
1 Kĩ thuật 1 3
2
2
Tổng 1 3
2
II. Danh sách Dự án đăng kí dự thi
T
T
Tên dự án
Nhóm
lĩnh vực
Tác giả (học sinh) Người hướng dẫn
Tên
1
2
Họ và tên Lớp
Email,
Số ĐT
Họ và tên
Chức vụ,
đơn vị
công tác
1
Bộ phận lọc
nước đơn giản
Kĩ thuật
Trần Nguyên
Hạnh
9B
016560
42130
Lưu Thị
Cúc
THCS
Yên
Biên
Bộ phận lọc
nước đơn giản
Kĩ thuật Tăng Bá Hoàn 9B
096514
5472
Nguyễn
Thị Tuyết
THCS
Yên
Biên
Hoàng Tú
Giang
9B
012521
98066
Họ tên người phụ trách (trưởng đoàn đưa đoàn tham dự Cuộc thi): Tạ Thị Bích Thảo
E-mail ____________________________số ĐT di động : ________
, ngày tháng năm 201..
Nơi nhận: Thủ trưởng đơn vị
(ký tên và đóng dấu)
Ghi tên của nhóm lĩnh vực ghi trong phụ lục I các lĩnh vực của cuộc thi ban hành kèm theo Thông tư số
38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
Ghi số thứ tự của nhóm lĩnh vực ghi trong phụ lục I các lĩnh vực của cuộc thi ban hành kèm theo Thông tư
số 38/2012/TT-BGDĐT ngày 02/11/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
1
ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014 - Người đăng: hienphuongchaiyo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
22 Vietnamese
ĐĂNG KÝ DỰ ÁN THAM DỰ CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT NĂM HỌC 2013 - 2014 9 10 540