Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1353 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do:

Cấp ngày:

Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:

Dân tộc:

Nam/Nữ

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
A/ Đăng ký thay giảm điều lệ công ty như sau:

- Số vốn giảm:
Tương đương số cổ phần:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Vốn điều lệ mới:
Tương đương số cổ phần:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác: (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)

Doanh nghiệp cam kết:
Thành viên mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
- Biên bản họp HĐTV;
- QĐ của HĐTV.
- CMND .

TP.HCM., ngày

tháng năm 009
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT Mã ngành Tên ngành
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
A/ Đăng ký thay giảm điều lệ công ty như sau:
- Số vốn giảm:
Tương đương số cổ phần:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Vốn điều lệ mới:
Tương đương số cổ phần:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác: (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần. - Trang 2
Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty cổ phần. 9 10 885