Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1020 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TP-LS-06
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là: ............................... ……………………………..Nam, nữ.............................
Sinh ngày................/............./....................
Chứng chỉ hành nghề luật sư số……….……………Ngày cấp…...../……./…………….
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)………….……………… ………………
đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:
1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… ………………..……….
Sinh ngày: ……….../…….…./……………..
Chứng minh nhân dân số: ……….......……………….....…….
Ngày cấp: .…..…/…..…./…….……
Nơi cấp:……………… ………………………………….............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........…………………………………………………….
……………………………………………………......…………………………………………………….
…………
………………………………………………………………………………………………………………
…………

Chỗ ở hiện nay:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………

2. Địa điểm giao dịch:………………… ……………………………………………….
.....................................................................................................................................................................

Điện thoại:………………….…Fax: ………………..……Email:
………………………………………….

3. Lĩnh vực hành nghề:
................................................................................................................................……………...................
...............................................................................................................……………....................................
..
.......................................................……………............................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do
pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Luật sư
(ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là: ............................... ……………………………..Nam, nữ.............................
Sinh ngày................/............./....................
Chứng chỉ hành nghề luật sư số……….……………Ngày cấp…...../……./…………….
Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)………….……………… ………………
đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân với các nội dung sau đây:
1. Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):……………………… ………………..……….
Sinh ngày: ……….../…….…./……………..
Chứng minh nhân dân số: ……….......……………….....…….
Ngày cấp: .…..…/…..…./…….……
Nơi cấp:……………… ………………………………….............................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........…………………………………………………….
……………………………………………………......…………………………………………………….
…………
………………………………………………………………………………………………………………
…………
Chỗ ở hiện nay:
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
…………
2. Địa điểm giao dịch:………………… ……………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
Điện thoại:………………….…Fax: ………………..……Email:
………………………………………….
3. Lĩnh vực hành nghề:
................................................................................................................................……………...................
...............................................................................................................……………....................................
..
.......................................................……………............................................................................................
Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do
pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Luật sư
(ký và ghi rõ họ tên)
TP-LS-06
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân 9 10 681