Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 2454 lần   |   Lượt tải: 1 lần
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT

Yêu cầu, câu hỏi

Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời

1.

Số hồ sơ

2.

Tên Cơ quan thống kê

3.

Tên thủ tục hành chính Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn
(TTHC)
chuyên dùng

4.

Lĩnh vực thống kê

Khí tượng, thủy văn

5.

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp phiếu đăng ký hoạt động
công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng tại Sở Tài
nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.

Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh

- Thời gian nhận hồ sơ: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
Bước 2: Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận đơn
đăng kí hoạt động, kiểm tra thực tế và làm văn bản xác
nhận tổ chức/cá nhân đã đăng kí hoạt động khí tượng thủy
văn.
6.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.

7.

Hồ sơ

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đăng ký/thông báo hoạt động các công trình Khí
tượng Thủy văn (bản chính)
- Sơ đồ vị trí trạm khí tượng thủy văn (bản chính)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

8.

Thời hạn giải quyết

10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

9.

Cơ quan thực hiện
TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh.
b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và
Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):

10.

Đối tượng thực hiện Cá nhân
TTHC
Tổ chức

12.

TTHC này có yêu cầu Có

-2phải hoàn thành mẫu Nếu có, nêu rõ tên mẫu đơn, mẫu Nêu rõ tên, số, ký
đơn, mẫu tờ khai không? tờ khai (trong ô dưới đây) và đính hiệu văn bản ban
kèm mẫu đơn, mẫu tờ khai.
hành mẫu đơn, mẫu
tờ khai (trong ô dưới
đây) và đính kèm
văn bản đó.
Phiếu đăng ký/thông báo hoạt động Hướng
dẫn
số
công trình khí tượng thủy văn
3939/HD-TNMTQLTN
ngày
19/05/2008 của Sở
Tài nguyên và Môi
trường thành phố Hồ
Chí Minh về thực
hiện Quyết định
107/2007/QĐUBND ngày 31
tháng 7 năm 2007
của Ủy ban nhân
dân thành phố Hồ
Chí Minh về ban
hành quy định quản
lý Nhà nước về hoạt
động khí tượng thủy
văn trên địa bàn
thành phố Hồ Chí
Minh.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 2

Tên, số, ký hiệu văn
bản quy định mẫu
đơn, mẫu tờ khai 2

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (n)

Tên, số, ký hiệu văn
bản quy đ...
BIỂU MẪU 1
(Theo công văn số 126/CCTTHC ngày 04 tháng 11 năm 2008
của Tổ công tác chuyên trách cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính
phủ về việc tổ chức thực hiện thống kê thủ tục hành chính)
STT Yêu cầu, câu hỏi Các lựa chọn, nội dung cần điền, trả lời
1.
Số hồ sơ
2.
Tên Cơ quan thống kê Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
3.
Tên thủ tục hành chính
(TTHC)
Đăng hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn
chuyên dùng
4.
Lĩnh vực thống kê Khí tượng, thủy văn
5.
Trình tự thực hiện
Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp phiếu đăng hoạt động
công trình khí tượng thủy văn chuyên dùng tại Sở Tài
nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian nhận hồ sơ: sáng t7 giờ 30 đến 11 giờ 30,
chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ (từ thứ hai đến thứ sáu hàng
tuần, riêng thứ bảy chỉ làm việc buổi sáng).
Bước 2: S Tài nguyên Môi trường tiếp nhận đơn
đăng hoạt động, kiểm tra thực tế làm văn bản xác
nhận tổ chức/cá nhân đã đăng kí hoạt động khí tượng thủy
văn.
6.
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
7.
Hồ sơ a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Phiếu đăng ký/thông báo hoạt động các công trình Khí
tượng Thủy văn (bản chính)
- Sơ đồ vị trí trạm khí tượng thủy văn (bản chính)
b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)
8.
Thời hạn giải quyết
10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.
9.
Cơ quan thực hiện
TTHC
a) quan thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân
thành phố Hồ Chí Minh.
b) quan hoặc người thẩm quyền được ủy quyền
hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
c) quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên
Môi trường thành phố Hồ Chí Minh
d) Cơ quan phối hợp (nếu có):
10.
Đối tượng thực hiện
TTHC
Cá nhân
Tổ chức
12.
TTHC này có u cầu
Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng - Trang 2
Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Đăng ký hoạt động các công trình Khí tượng Thủy văn chuyên dùng 9 10 83