Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với công ty hợp danh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1090 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập chi nhánh
TÊN DOANH NGHIỆP
----Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................
…….......................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................................................................
……….....................
Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../..........................………….................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................……….................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................................…………..................
Email: ............................................. Website: .............................................................………….................
Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………........................................................
…………..
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................
...............................................................................................Nam/Nữ...........………
Sinh ngày: ……./......./.................Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:.........................................................
……
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................................
……
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...........................................................….........................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
………
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. .................................................................
……
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .................................................................................…..................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................ .………….....................................
…
Chỗ ở hiện tại:..........................................
Mẫu Thông báo lập chi nhánh
TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------
THÔNG BÁO LẬP CHI NHÁNH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................
…….......................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................................................................
……….....................
Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../..........................………….................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................……….................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................................…………..................
Email: ............................................. Website: .............................................................………….................
Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………........................................................
…………..
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................
...............................................................................................Nam/Nữ...........………
Sinh ngày: ……./......./.................Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:.........................................................
……
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................................
……
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...........................................................….........................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
………
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. .................................................................
……
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .................................................................................…..................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................ .………….....................................
Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................................................
Đăng ký lập chi nhánh với nội dung sau:
1. Tên chi nhánh: (ghi bằng chữ in hoa) ...............................................................................................
Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................……………...................
Điện thoại: ................................... Fax: .................................................................……………...................
Email: .............................…….............. Website: ..........................................................………..................
2. Ngành, nghề kinh doanh:
STT Tên ngành Mã ngành (theo phân ngành kinh
Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với công ty hợp danh - Trang 2
Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với công ty hợp danh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với công ty hợp danh 9 10 760