Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1126 lần   |   Lượt tải: 2 lần
TP-LS-04
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………
Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:
STT

Họ tên

Năm sinh

Đoàn luật sư tỉnh
(thành phố)

Ghi chú

đăng ký hoạt động cho Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..
Tên giao dịch (nếu có):………………………… ……………………………………
2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:…………………………………
Website:………………………………………………………………………………………..
3. Giám đốc Công ty:
Họ và tên: ……………………………………………….………………Nam, nữ………….
Sinh ngày: ………./……./………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………Ngày cấp: ………/……../………….
Nơi cấp:……………………… ………………………………..................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
……………………………………………………………….......................................................
.........................................................................…………………………………………………..

Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Lĩnh vực hành nghề:
................................................................................................................................……………...
...............................................................................................................................……………....
..............................................................................................................................…………….....
.............................................................................................................................……………......
............................................................................................................................…………….......
...........................................................................................................................…………………

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa
vụ do pháp luật quy định.
Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Các luật sư thành viên
(ký và ghi rõ họ tên)

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY LUẬT TRÁCH
NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)……………………………………
Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:
STT Họ tên Năm sinh Đoàn luật sư tỉnh
(thành phố)
Ghi chú
đăng hoạt động cho Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn
hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):………………………………..
Tên giao dịch (nếu có):………………………… ……………………………………
2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:…………………………………
Website:………………………………………………………………………………………..
3. Giám đốc Công ty:
Họ và tên: ……………………………………………….………………Nam, nữ………….
Sinh ngày: ………./……./………..
Chứng minh nhân dân số: …………………………Ngày cấp: ………/……../………….
Nơi cấp:……………………… ………………………………..................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
……………………………………………………………….......................................................
.........................................................................…………………………………………………..
Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
TP-LS-04
Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. - Trang 2
Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động công ty luật hợp danh và công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. 9 10 980