Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động của các văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hoá – giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhán

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 667 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tiêu đề của Thương nhân
TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm . . .

GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
(dành cho VPĐD ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa – giáo dục, chứng khoán)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
(Sở Công thương Thành phố)
Văn phòng đại diện thường trú . . . . . . . ., quốc tịch: . . . . . . . tại thành phố Hồ
Chí Minh thành lập theo giấy phép số: . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . do . . . . .
cấp, đăng ký hoạt động như sau:
1. Địa chỉ:
Điện thoại/Fax/Email:
2. Số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng: (họ tên, quốc tịch, giới tính, số
hộ chiếu, ngày cấp, chức vụ);
3. Số người Việt Nam làm việc tại Văn phòng: (họ tên, giới tính, số CMND,
ngày cấp, chức vụ);
4. Thời gian giấy phép và giấy đăng ký hết hiệu lực:

TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

TUQ. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Sở Thương mại Thành phố xác nhận
Số:....................../STM-TT.TNNN
Ngày:........ tháng ……. năm …….

Hồ sơ kèm theo:
1. Bản sao hợp đồng trụ sở theo quy định.
2. Sơ yếu lý lịch (hình 4x6) của nhân sự làm việc tại Văn phòng.
3. Bản sao bổ nhiệm và xác nhận lương của người nước ngoài, hợp đồng lao động
theo quy định của người Việt nam.
4. Bản sao hộ chiếu (của người nước ngoài)
5. Bản sao giấy phép đặt và hoạt động VPĐD do các Bộ, ngành khác cấp

...
Tiêu đề của Thương nhân
TP. Hồ Chí Minh, ngày . . . tháng . . . năm . . .
GIẤY ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
(dành cho VPĐD ngân hàng, bảo hiểm, văn hóa – giáo dục, chứng khoán)
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
(Sở Công thương Thành phố)
Văn phòng đại diện thưng trú . . . . . . . ., quốc tịch: . . . . . . . tại thành phố Hồ
Chí Minh thành lập theo giấy phép số: . . . . . . ngày . . . tháng . . . năm . . . do . . . . .
cấp, đăng ký hoạt động như sau:
1. Địa chỉ:
Điện thoại/Fax/Email:
2. Số người nước ngoài làm việc tại Văn phòng: (họ tên, quốc tịch, giới tính, số
hộ chiếu, ngày cấp, chức vụ);
3. Số người Việt Nam làm việc tại Văn phòng: (họ tên, giới tính, số CMND,
ngày cấp, chức vụ);
4. Thời gian giấy phép và giấy đăng ký hết hiệu lực:
TRƯỞNG VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
TUQ. Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh
Sở Thương mại Thành phố xác nhận
Số:....................../STM-TT.TNNN
Ngày:........ tháng ……. năm …….
Hồ sơ kèm theo:
1. Bản sao hợp đồng trụ sở theo quy định.
2. Sơ yếu lý lịch (hình 4x6) của nhân sự làm việc tại Văn phòng.
3. Bản sao bổ nhiệm xác nhận lương của người nước ngoài, hợp đồng lao động
theo quy định của người Việt nam.
4. Bản sao hộ chiếu (của người nước ngoài)
5. Bản sao giấy phép đặt và hoạt động VPĐD do các Bộ, ngành khác cấp
Đăng ký hoạt động của các văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hoá – giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhán - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký hoạt động của các văn phòng đại diện ngân hàng, bảo hiểm, văn hoá – giáo dục, chứng khoán (không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25/7/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhán 9 10 555