Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1074 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: .....

T H Ô N G B Á O L Ậ P Đ Ị A Đ I ỂM KINH DOANH

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................

1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................

Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:

1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................
.........................................
Mẫu Thông báo lập địa điểm kinh doanh
TÊN DOANH NGHIỆP
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG B Á O L P Đ A Đ I ỂM KINH DOANH
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.....................................................................................
Do: ......................................................................... Cấp ngày: ........../......../................................
Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Điện thoại: ................................................. Fax: ..........................................................................
Email: ........................................................ Website: ...................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:..............................................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
.......................................................................................................................................................
Đăng ký lập địa điểm kinh doanh với nội dung sau:
1. Tên địa điểm : (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................................
.......................................................................................................................................................
Địa chỉ: .........................................................................................................................................
Điện thoại: .......................................... Fax: .................................................................................
Email: ................................................ Website: ...........................................................................
2. Lĩnh vực hoạt động của địa điểm kinh doanh:..........................................................................
.......................................................................................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu địa điểm kinh doanh: ........................................................... Nam/Nữ
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:.............................................
Chứng minh nhân dân số: ............................................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: ......................................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................................
Số giấy chứng thực cá nhân:.........................................................................................................
Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Trang 2
Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động Địa điểm kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân 9 10 760