Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1129 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
----Số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:: ......................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................
Điện thoại: ..................................... Fax: ........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: .............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..................................................................
.....................................................................................
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
-----
Số: ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:: ......................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:.................................................................................................
.........................................................................................................................................
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Địa chỉ văn phòng đại diện: ............................................................................................
Điện thoại: ..................................... Fax: ........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: .............................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện: ..................................................................
................................................................................................................Nam/Nữ: .........
Sinh ngày: ...../......./......... Dân tộc: ........................... Quốc tịch: ..................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................................
Ngày cấp: ....../......./.......... Nơi cấp: ...............................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................
.........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Công ty nhà nước cam kết:
- Trụ sở chi nhánh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty nhà
nước;
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông
báo này.
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước - Trang 2
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với công ty nhà nước 9 10 798