Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 968 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN DOANH NGHIỆP
----Số: ...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................……....................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................................................................………..................
Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../..........................………….................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................……….................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................................…………..................
Email: ............................................. Website: .............................................................………….................
Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………........................................................…
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................
...............................................................................................Nam/Nữ...........……
Sinh ngày: ……./......./................ Dân tộc: .......…......... Quốc tịch:.........................................................…
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...........................................................….........................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................…
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. .................................................................…
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .................................................................................…..................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................ .………….....................................
Chỗ ở hiện tại:..................................
Mẫu Thông báo lập văn phòng đại diện
TÊN DOANH NGHIỆP
-----
Số: ...................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................................................……....................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: .....................................................................………..................
Do: .............................................................. Cấp ngày: ........../......../..........................………….................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................……….................
Điện thoại: ...................................... Fax: ...................................................................…………..................
Email: ............................................. Website: .............................................................………….................
Ngành, nghề kinh doanh:……………………………………………........................................................…
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa) ..................................
...............................................................................................Nam/Nữ...........……
Sinh ngày: ……./......./................ Dân tộc: .......…......... Quốc tịch:.........................................................…
Chứng minh nhân dân số:......................................................................................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...........................................................….........................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................…
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. .................................................................…
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .................................................................................…..................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................ .………….....................................
Chỗ ở hiện tại:...........................................................................................................................................
Đăng ký lập văn phòng đại diện với nội dung sau:
1. Tên văn phòng đại diện : (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................................………
Địa chỉ văn phòng đại diện: ................................................................................................... ...…………
Điện thoại: ................................... Fax: .................................................................……………...................
Email: .............................…….............. Website: ..........................................................………..................
2. Nội dung hoạt động của văn phòng đại diện: .......................................................................................
3. Họ tên người đứng đầu văn phòng đại diện:.........................................................................Nam/Nữ
Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:.....................................................................
Chứng minh nhân dân số:..........................................................................................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .................................................................................................…..
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.........................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: .....................................................................................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ...................................................................................................….
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................…………….....................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................................……….
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân - Trang 2
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân 9 10 255