Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1150 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là: .............................................. ………………………...Nam, nữ............................
Sinh ngày................/............./.............
Chứng chỉ hành nghề luật sư số…………………..Ngày cấp…….../...…../…...……
Là

thành

viên

Đoàn

luật

sư

tỉnh

(thành

phố)

…………………………………………….

đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu
hạn một thành viên với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng luật sư (Công ty luật) (ghi bằng chữ in hoa):
………………… ................................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có):………………………………… ………………………………
2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................

Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:…………………………………
Website………………………………………………………………………………………...
3. Trưởng Văn phòng luật sư (Giám đốc Công ty luật):
Họ và tên: ……………………………………………….………………..Nam, nữ……….
Sinh ngày: …….../……./………..
Chứng minh nhân dân số: …………….……………..Ngày cấp: .……/……./…..……
Nơi cấp:………….....................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
……………………………………………………………….......................................................
.........................................................................………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

4. Lĩnh vực hành nghề:
................................................................................................................................……………...

...............................................................................................................................……………....
..............................................................................................................................………….........
........................................................................................................................……………...........
.................................................................................
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT
TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)………………………………
Tên tôi là: .............................................. ………………………...Nam, nữ............................
Sinh ngày................/............./.............
Chứng chỉ hành nghề luật sư số…………………..Ngày cấp…….../...…../…...……
thành viên Đoàn luật tỉnh (thành phố)
…………………………………………….
đăng hoạt động cho Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu
hạn một thành viên với các nội dung sau đây:
1. Tên đầy đủ của Văn phòng luật (Công ty luật) (ghi bằng chữ in hoa):
………………… ................................................................................................................
Tên giao dịch (nếu có):………………………………… ………………………………
2. Địa chỉ trụ sở:……………………………………………………………………………...
.......................................................................................................................................................
Điện thoại:…………………Fax: …………………Email:…………………………………
Website………………………………………………………………………………………...
3. Trưởng Văn phòng luật sư (Giám đốc Công ty luật):
Họ và tên: ……………………………………………….………………..Nam, nữ……….
Sinh ngày: …….../……./………..
Chứng minh nhân dân số: …………….……………..Ngày cấp: .……/……./…..……
Nơi cấp:………….....................................................................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
……………………………………………………………….......................................................
.........................................................................………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………...
Chỗ ở hiện nay:
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
4. Lĩnh vực hành nghề:
................................................................................................................................……………...
Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Trang 2
Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký hoạt động văn phòng luật sư và công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên. 9 10 332