Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI

Được đăng lên bởi chiaki3110
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1146 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu 1. Đăng ký đề tài đề tài luận văn thạc sĩ

Kính gửi : Khoa/Viên (quản chuyên ngành)….
PHIẾU ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI(*)
1. Họ và tên người hướng dẫn chính: Nguyễn Văn C Học vị…………Học hàm……….…
2. Cơ quan……………………………………………………….…………………………....
3. Họ và tên người hướng dẫn phụ (nếu có): Nguyễn Văn D Học vị………Học hàm………
4. Cơ quan……………………………………………………….…………………………....
5. Email:…………………………………… ……..DĐ:……………CQ…………NR………
6. Nội dung:
Đề tài 1: Chuyên ngành:………………………………………………………….
a. Tên đề tài:…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
………………………………………………………………………………………………….
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
………………………………………………………………………………………………….
Đề tài 2: Chuyên ngành:………………………………………………………….
a. Tên đề tài:…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
………………………………………………………………………………………………….
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
………………………………………………………………………………………………….
…………, ngày… tháng……năm 2010
Người hướng dẫn

Lưu ý: - Đề tài (*) đăng ký có nội dung định hướng là chính
-Các nội dung trên mục a,b,c ghi tóm tắt khoảng 2-3 dòng.
-Phiếu đăng ký đề tài nộp về khoa,viện để tổng hợp theo Mẫu 2.

...
Mẫu 1. Đăng ký đề tài đề tài luận văn thạc sĩ
Kính gửi : Khoa/Viên (quản chuyên ngành)….
PHIẾU ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI(*)
1. Họ và tên người hướng dẫn chính: Nguyễn Văn C Học vị…………Học hàm……….…
2. Cơ quan……………………………………………………….…………………………....
3. Họ và tên người hướng dẫn phụ (nếu có): Nguyễn Văn D Học vị………Học hàm………
4. Cơ quan……………………………………………………….…………………………....
5. Email:…………………………………… ……..DĐ:……………CQ…………NR………
6. Nội dung:
Đề tài 1: Chuyên ngành:………………………………………………………….
a. Tên đề tài:…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
………………………………………………………………………………………………….
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
………………………………………………………………………………………………….
Đề tài 2: Chuyên ngành:………………………………………………………….
a. Tên đề tài:…………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
b. Mục tiêu chính của đề tài (các kết quả chính cần đạt được) :
………………………………………………………………………………………………….
c. Nội dung của đề tài, các vấn đề cần được giải quyết:
………………………………………………………………………………………………….
…………, ngày… tháng……năm 2010
Người hướng dẫn
Lưu ý: - Đề tài (*) đăng ký có nội dung định hướng là chính
-Các nội dung trên mục a,b,c ghi tóm tắt khoảng 2-3 dòng.
-Phiếu đăng ký đề tài nộp về khoa,viện để tổng hợp theo Mẫu 2.
ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI - Người đăng: chiaki3110
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐĂNG KÝ HƯỚNG DẪN ĐỀ TÀI 9 10 795