Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 1194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh......................................................................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .........................................Nam/Nữ: ............
Chức danh: ...................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .................................
Chứng minh nhân dân số: ............Ngày cấp: ....../......./.......Cơ quan cấp: .................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..........................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….....................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: .................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh Tổ chức khoa học công nghệ với nội dung sau:
1.Tên Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN): (ghi bằng chữ in hoa) …………
…………………………………………………………………………………..........
Tên tổ chức KH&CN viết bằng tiếng nước ngoài: ......................................................
Tên tổ chức KH&CN viết tắt: ....................................... .............….............................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………......
Điện thoại: ........................................ Fax: ..................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
3. Tên cơ quan chủ quản: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………......
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….

Điện thoại: ....
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh tổ chức khoa học và công nghệ
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
TỔ CHỨC KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh......................................................................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .........................................Nam/Nữ: ............
Chức danh: ...................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .................................
Chứng minh nhân dân số: ............Ngày cấp: ....../......./.......Cơ quan cấp: .................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):...........................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..........................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .........................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….....................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: .................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh Tổ chức khoa học công nghệ với nội dung sau:
1.Tên Tổ chức khoa học và công nghệ (KH&CN): (ghi bằng chữ in hoa) …………
…………………………………………………………………………………..........
Tên tổ chức KH&CN viết bằng tiếng nước ngoài: ......................................................
Tên tổ chức KH&CN viết tắt: ....................................... .............….............................
2. Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………...................................
……………………………………………………………………………………......
Điện thoại: ........................................ Fax: ..................................................................
Email: .............................................. Website: ............................................................
3. Tên cơ quan chủ quản: (ghi bằng chữ in hoa)…………………………………......
Địa chỉ trụ sở chính:………………………………………………………………….
Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. - Trang 2
Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đăng ký kinh doanh đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. 9 10 764