Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký lại mẫu dấu do thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1170 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu MĐ-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DẤU NGHIỆP VỤ
Kính gửi:............................................................
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]1 số: ...............................
Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/..........................
Vốn điều lệ:.........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................................
............................................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax: ...........................................................................
Email (nếu có):....................................................................................................................
Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung
thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Kèm theo đơn:
- ................;
- ................;
- ................

1

Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)

...
Mu MĐ-1
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
________________________
......, ngày.... tháng.... năm.....
ĐƠN ĐĂNG KÝ DU NGHIP V
Kính gửi:............................................................
Tên thương nhân: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):......................................................
............................................................................................................................................
Tên thương nhân viết tắt (nếu có):......................................................................................
[Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đầu tư]
1
số: ...............................
Do:....................................................................Cấp ngày:........../............/..........................
Vốn điều lệ:.........................................................................................................................
Ngành, nghề kinh doanh:....................................................................................................
............................................................................................................................................
Địa chỉ của trụ sở chính:.....................................................................................................
.............................................................................................................................................
Điện thoại:........................................Fax: ...........................................................................
Email (nếu có):....................................................................................................................
Đề nghị đăng ký dấu nghiệp vụ trong hoạt động giám định thương mại
Thương nhân cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự trung
thực và chính xác của nội dung Đơn này và hồ sơ kèm theo.
Kèm theo đơn:
- ................;
- ................;
- ................
Đại diện theo pháp luật của thương nhân
(Ký tên và đóng dấu)
1
Đăng ký lại mẫu dấu do thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký lại mẫu dấu do thương nhân chuyển địa chỉ trụ sở về thành phố Hồ Chí Minh 9 10 685