Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký máy kéo

Được đăng lên bởi luyen-thi-dai-hoc
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 127 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu sè 13
BH kÌm theo Th«ng t sè 06/2009/TT-BCA-C11
ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2009
ĐĂNG KÝ MÁY KÉO
1. Mặt trước
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số 13
Socialist Republic of Vietnam
BH kèm theo TT số 06/2009/TT-BCA-C11
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an
..................... (1) .....................
..................... (2) .....................
..................... (3) .....................
..................... (4) .....................
ĐĂNG KÝ MÁY KÉO
Certificate of tractor Registration
Số (Number):
Tên chủ xe (Owner’s full name): …………………..………………………….....................…..
………………………………….………………………………………..………...................………………………
Địa chỉ (Address): …………………………………….………….................………..……….……........
………………………………………………………………………………….……..................……….…………
Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N
0
/Passport): …………………..…….…….…....
Biển số đăng ký (N
0
Plate): ……………...................................................…….………….…….....
70 mm
2. Mặt sau:
100 mm
Nhãn hiệu (Brand): Số loại (Model code):
Loại xe (Type): Màu sơn (Color):
Số máy (Engine N
0
):
Số khung (Chassis N
0
):
Công suất (Horsepower): Dung tích (Capacity):
Năm sản xuất (Year of manufacture): Tự trọng (Empty weight):
Tải trọng (Loading capacity): Hàng hoá(Goods): kg;
Số chỗ (Seat capacity): Trọng lượng kéo theo (Towed weight): kg
Kích thước bao (Overall dimension):
Dài (Length): m; Rộng (Width): m; Cao(Height): m
Đăng ký xe có giá trị đến ngày ......... tháng ….... năm .............
Valid until date
……(5)…., ngày (date) ..... tháng ..... năm ...........
…………(6)…………
Đăng ký lần đầu ngày:
Date of first registration
…………………………………
70 mm
Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu:
Ở TRUNG ƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
(1)
BỘ CÔNG AN CÔNG AN TNH, THÀNH PH + TÊN ĐA PHƯƠNG
(2)
Ministry of Public Security Tên địa phương + Province’s Public security
(Tên địa phương + city’s Public securtity)
(3)
CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
(4)
Railway and Road Traffic Police Department The trafffic police Division
(5)
HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƯƠNG
(6)
CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG
Đăng ký máy kéo - Người đăng: luyen-thi-dai-hoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký máy kéo 9 10 764