Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 181 lần   |   Lượt tải: 0 lần
MÉu sè 11
BH kÌm theo Th«ng t sè 06/2009/TT-BCA-C11
ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2009

ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC

1. Mặt trước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Socialist Republic of Vietnam

Mẫu số 11
BH kèm theo TT số 06/TT-BCA-C11
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an

(1) .....................
(2) .....................
..................... (3) .....................
..................... (4) .....................

70 mm

100 mm

.....................

.....................

ĐĂNG KÝ RƠMOÓC, SƠMI RƠMOÓC
Towed vehicle registration certificate
(Trailer+Semi-trailer)
Số (Number):
Tên chủ xe (Owner’s full name): …………………..……………………………….....................…..
…………. ………………………..…………………………………………..………...................………………………

Địa chỉ (Address):

…………………………………….……………...................………..……….……..........

…………………………………………………………………………………….……..................……….…………….

Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N0/Passport): …………………..………….……..........
Biển số đăng ký (N0Plate): ……………...................................................………………….……............

2. Mặt sau:
70 mm

100 mm
Nhãn hiệu (Brand):
Số loại (Model code):

Màu sơn (Color):

Số khung (Chassis N0):
Năm sản xuất (Year of manufacture):
Tải trọng (Loading capacity):
kg;
Kích thước bao (Overall dimension): - Dài (Length):
m;
- Rộng (Width):
m;
- Cao (Height):
m;
Đăng ký xe có giá trị đến ngày ......... tháng ….... năm .............
Valid until
date
……(5)….,

ngày (date) ..... tháng ..... năm ...........
…………(6)…………

Đăng ký lần đầu ngày:
Date of first registration
…………………………………

Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu:
(1)
(2)

Ở TRUNG ƯƠNG
BỘ CÔNG AN
Ministry of Public Security

(3)
(4)
(5)
(6)

CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS
Railway and Road Traffic Police Department
HÀ NỘI
CỤC TRƯỞNG

Ở ĐỊA PHƯƠNG
CÔNG AN TỈNH, THÀNH PHỐ + TÊN ĐỊA PHƯƠNG
Tên địa phương + Province’s Public security
(Tên địa phương + city’s Public securtity)
PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
The trafffic police Division
TÊN ĐỊA PHƯƠNG
TRƯỞNG PHÒNG

Đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ moóc kích thước 100x70 mm được in trên nền giấy mầu hồng, hoa văn hình
Công an hiệu

...
MÉu sè 11
BH kÌm theo Th«ng t sè 06/2009/TT-BCA-C11
ngµy 11 th¸ng 3 n¨m 2009
ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC
1. Mặt trước
100 mm
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Mẫu số 11
Socialist Republic of Vietnam
BH kèm theo TT số 06/TT-BCA-C11
ngày 11/3/2009 của Bộ Công an
..................... (1) .....................
..................... (2) .....................
..................... (3) .....................
..................... (4) .....................
ĐĂNG KÝ RƠMOÓC, SƠMI RƠMOÓC
Towed vehicle registration certificate
(Trailer+Semi-trailer)
Số (Number):
Tên chủ xe (Owner’s full name): …………………..……………………………….....................…..
…………. ………………………..…………………………………………..………...................………………………
Địa chỉ (Address): …………………………………….……………...................………..……….……..........
…………………………………………………………………………………….……..................……….…………….
Số CMND/Hộ chiếu (Identity Card N
0
/Passport): …………………..………….……..........
Biển số đăng ký (N
0
Plate): ……………...................................................………………….……............
70 mm
2. Mặt sau:
100 mm
Nhãn hiệu (Brand):
Số loại (Model code): Màu sơn (Color):
Số khung (Chassis N
0
):
Năm sản xuất (Year of manufacture):
Tải trọng (Loading capacity): kg;
Kích thước bao (Overall dimension): - Dài (Length): m;
- Rộng (Width): m;
- Cao (Height): m;
Đăng ký xe có giá trị đến ngày ......... tháng ….... năm .............
Valid until date
……(5)…., ngày (date) ..... tháng ..... năm ...........
…………(6)…………
Đăng ký lần đầu ngày:
Date of first registration
…………………………………
70 mm
Ghi chú: Ký hiệu trong mẫu:
Ở TRUNG ƯƠNG Ở ĐỊA PHƯƠNG
(1)
BỘ CÔNG AN CÔNG AN TNH, THÀNH PH + TÊN ĐA PHƯƠNG
(2)
Ministry of Public Security Tên địa phương + Province’s Public security
(Tên địa phương + city’s Public securtity)
(3)
CỤC CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐB-ĐS PHÒNG CẢNH SÁT GIAO THÔNG
(4)
Railway and Road Traffic Police Department The trafffic police Division
(5)
HÀ NỘI TÊN ĐỊA PHƯƠNG
(6)
CỤC TRƯỞNG TRƯỞNG PHÒNG
Đăng ký rơ moóc, sơ mi rơ moóc kích thước 100x70 mm được in trên nền giấy mầu hồng, hoa văn hình
Công an hiệu
ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐĂNG KÝ RƠ MOÓC, SƠ MI RƠ MOÓC 9 10 103