Ktl-icon-tai-lieu

đăng ký sản phẩm

Được đăng lên bởi dathienson
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 493 lần   |   Lượt tải: 0 lần
(TÊN CƠ SỞ)
………………..

Biểu mẩu số 01
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm ….

PHIẾU ĐĂNG THAM GIA KÝ BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp………………..
Tên đơn vị: .........................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: .......................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số: ..........................................................
Do cơ quan: ………………………..cấp ngày………..tháng………năm...........
Điện thoại: ………………………....Fax: ...........................................................
Người đại diện:………………….. Chức vụ:.......................................................
Tổng số vốn(vốn chủ sở hữu, vốn vay…):..........................................................
Tổng số lao động hiện có: ...................................................................................
Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn (tên gọi; ngày, tháng, năm sản xuất; ký
hiệu “nếu có”; công dụng; thông số kỹ thuật):....................................................
Một số thông tin khác về sản phẩm (năm trước năm đang ký bình chọn):
• Số lượng sản xuất(đơn vị SP/năm):...........................................................
• Giá bán(VNĐ/Đơn vị SP) :.......................................................................
• Doanh thu sản phẩm(tỷ đồng):..................................................................
• Thị trường tiêu thụ sản phẩm (nội địa hay xuất khẩu, giá trị tiêu thụ): ....
• Những thông tin có liên quan khác về sản phẩm đăng ký (một số chứng chỉ
về tiêu chuẩn chất lượng, bằng khen “nếu có”,…): ............................................
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là hoàn toàn chính xác; xin thực hiện
đầy đủ các quy định của Hội đồng bình chọn và chịu trách nhiệm theo quy định
của pháp luật Việt Nam về các thông tin trên./.

………, ngày …..tháng……năm………
Đại diện DN hoặc chủ cơ sở
(Ký tên, đóng dấu)

(TÊN ĐƠN VỊ)
………………..

Biểu mẩu số 02
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày

tháng

năm …

THUYẾT MINH SẢN PHẨM ĐĂNG KÝ
BÌNH CHỌN SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Tên sản phẩm đăng ký bình chọn:......................................
Biểu mẩu số 01
(TÊN CƠ SỞ)
………………..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
…………, ngày tháng năm ….
PHIẾU ĐĂNG THAM GIA KÝ BÌNH CHỌN
SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TIÊU BIỂU
Kính gửi: Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu
cấp………………..
Tên đơn vị: .........................................................................................................
Địa chỉ: ................................................................................................................
Ngành nghề sản xuất kinh doanh: .......................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, số: ..........................................................
Do cơ quan: ………………………..cấp ngày………..tháng………năm...........
Điện thoại: ………………………....Fax: ...........................................................
Người đại diện:………………….. Chức vụ:.......................................................
Tổng số vốn(vốn chủ sở hữu, vốn vay…):..........................................................
Tổng số lao động hiện có: ...................................................................................
Sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn (tên gọi; ngày, tháng, năm sản xuất; ký
hiệu “nếu có”; công dụng; thông số kỹ thuật):....................................................
Một số thông tin khác về sản phẩm (năm trước năm đang ký bình chọn):
• Số lượng sản xuất(đơn vị SP/năm):...........................................................
• Giá bán(VNĐ/Đơn vị SP) :.......................................................................
• Doanh thu sản phẩm(tỷ đồng):..................................................................
• Thị trường tiêu thụ sản phẩm (nội địa hay xuất khẩu, giá trị tiêu thụ): ....
• Những thông tin có liên quan khác về sản phẩm đăng ký (một số chứng chỉ
về tiêu chuẩn chất lượng, bằng khen “nếu có”,…): ............................................
Chúng tôi cam kết các thông tin trên là hoàn toàn chính xác; xin thực hiện
đầy đủ các quy định của Hội đồng bình chọn và chịu trách nhiệm theo quy định
của pháp luật Việt Nam về các thông tin trên./.
đăng ký sản phẩm - Trang 2
đăng ký sản phẩm - Người đăng: dathienson
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đăng ký sản phẩm 9 10 572