Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký sinh hoạt

Được đăng lên bởi bactt295
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 222 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA SINH HOẠT HÈ NĂM 2015
Kính gửi: - Đoàn Phường Tân Thịnh
- Đoàn Thanh Niên Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
Họ tên học sinh:..............................................................................
Học sinh lớp:...................................................................................
Trường:............................................................................................
Điện thoại của Tổng phụ trách hoặc Giáo viên chủ nhiệm: ...........
Đăng ký sinh hoạt hè năm 2015 tại:...............................................
(Chọn đăng ký tại một trong 3 khu: B13, Chuyên gia, Ban A,
hoặc các chi đoàn tại khu dân cư và lân cận. Đồng thời nộp
phiếu sinh hoạt hè tại nơi đăng ký tham gia sinh hoạt)
Họ tên phụ huynh:..........................................................................
Số điện thoại phụ huynh:................................................................
Đơn vị Công tác:.............................................................................
Em xin hứa tham gia đầy đủ và chấp hành mọi quy đình
các hoạt động do Đoàn thanh niên Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
tổ chức. Em xin chấp hành mọi quy định và do Đoàn đưa ra.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hoà Bình, ngày

tháng 6

năm 2015
XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH

NGƯỜI ĐĂNG KÝ

...
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc
GIẤY ĐĂNG KÝ THAM GIA SINH HOẠT HÈ NĂM 2015
Kính gửi: - Đoàn Phường Tân Thịnh
- Đoàn Thanh Niên Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
Họ tên học sinh:..............................................................................
Học sinh lớp:...................................................................................
Trường:............................................................................................
Điện thoại của Tổng phụ trách hoặc Giáo viên chủ nhiệm: ...........
Đăng ký sinh hoạt hè năm 2015 tại:...............................................
(Chọn đăng tại một trong 3 khu: B13, Chuyên gia, Ban A,
hoặc các chi đoàn tại khu dân và n cận. Đồng thời nộp
phiếu sinh hoạt hè tại nơi đăng ký tham gia sinh hoạt)
Họ tên phụ huynh:..........................................................................
Số điện thoại phụ huynh:................................................................
Đơn vị Công tác:.............................................................................
Em xin hứa tham gia đầy đủ và chấp hành mọi quy đình
các hoạt động do Đoàn thanh niên Công ty Thuỷ điện Hoà Bình
tổ chức. Em xin chấp hành mọi quy định và do Đoàn đưa ra.
Em xin chân thành cảm ơn!
Hoà Bình, ngày tháng 6
năm 2015
C NHẬN CỦA PHỤ HUYNH NGƯỜI ĐĂNG KÝ
Đăng ký sinh hoạt - Người đăng: bactt295
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký sinh hoạt 9 10 474