Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký tạm vắng

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 300 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký tạm vắng.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Công dân muốn đăng ký tạm vắng đến nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa
đầy đủ và chưa hợp lệ thì hướng dẫn công dân bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy
định, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Cán bộ chuyên môn lập phiếu khai báo
thay đổi nhân hộ khẩu, Trình Trưởng công an xã ký, đóng dấu để cấp cho công dân
- Bước 3. Sau khi có kết quả cán bộ chuyên môn trả kết quả cho công dân tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính).
- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu quy định-bản chính)
- Bản khai nhân khẩu (theo mẫu quy định-bản chính)
- Chứng minh nhân dân (bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Công an xã
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
và phiếu khai báo tạm vắng.
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02);
- Phiếu khai báo tạm vắng (mẫu HK05).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về
việc ban hành quy trình đăng ký thường trú và tiếp nhận thông báo lưu trú;
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về
ban hành các biểu mẫu trong sử dụng và quản lý đăng ký cư trú;
- Thông tư số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng
dẫn một số quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính
phủ về hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Cư trú;

Mẫu HK02 ban hành theo
QĐ số 698/2007/QĐ-BCA(C11)
Ngày 01-7-2007

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU
Kính gửi:…………………………………………………………………..……………
Họ và tên người báo (*): ………………………………………….........……………………
Chỗ ở hiện nay:………………………………………………………......…………………
Điện thoạ...
Đăng ký tạm vắng.
1. Trình tự thực hiện:
- Bước 1. Công dân muốn đăng tạm vắng đến nộp hồ tại Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
- Bước 2. Cán bộ chuyên môn kiểm tra nh đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ, nếu chưa
đầy đủ chưa hp l thì hướng dẫn công dân b sung, hoàn chỉnh hồ theo quy
định, nếu đầy đủ và hợp lệ thì thụ lý giải quyết. Cán bộ chuyên môn lập phiếu khai báo
thay đổi nhân hộ khẩu, Trình Trưởng công an ký, đóng dấu để cấp cho công dân
- Bước 3. Sau khi kết quả cán bộ chuyên môn tr kết quả cho công dân tại
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp xã.
2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước.
3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Sổ hộ khẩu gia đình (bản chính).
- Phiếu báo thay đổi nhân khẩu (theo mẫu quy định-bản chính)
- Bản khai nhân khẩu (theo mẫu quy định-bản chính)
- Chứng minh nhân dân (bản chính
b) Số lượng hồ sơ: 02 (bộ)
4. Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc nếu nhận đủ Hồ sơ hợp lệ.
5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân
6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ban Công an xã
7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu
và phiếu khai báo tạm vắng.
8. Lệ phí (nếu có): Không
9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có và đề nghị đính kèm):
- Phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (Mẫu HK02);
- Phiếu khai báo tạm vắng (mẫu HK05).
10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không
11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật Cư trú ngày 20/11/2006;
- Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính phủ quy định chi
tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
- Quyết định số 702/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ Công an về
việc ban hành quy trình đăng ký thường trú và tiếp nhận thông báo lưu trú;
- Quyết định số 698/2007/QĐ-BCA-C11 ngày 01/7/2007 của Bộ ng an về
ban hành các biểu mẫu trong sử dụng và quản lý đăng ký cư trú;
- Thông số 06/2008/TT-BCA-C11 ngày 01/01/2008 của Bộ Công an hướng
dẫn một số quy định của Nghị định số 107/2007/NĐ-CP ngày 25/6/2007 của Chính
phủ về hướng dẩn thi hành một số điều của Luật Cư trú;
Đăng ký tạm vắng - Trang 2
Đăng ký tạm vắng - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
Đăng ký tạm vắng 9 10 193