Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty Nhà nước.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1099 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
----Số: ...................

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông
báo này.
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
- ................

......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của công ty nhà nước
TÊN CÔNG TY NHÀ
NƯỚC
-----
Số: ...................
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ........
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in hoa): ...........................................................
.........................................................................................................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ......................................................................
Do: ............................................................... Cấp ngày: ........../......../............................
Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax:........................................................................
Email: ............................................. Website: ................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Công ty nhà nước cam kết:
Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông
báo này.
Kèm theo thông báo:
- ................
- ................
- ................
......, ngày ....... tháng ........ năm.......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty Nhà nước. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với công ty Nhà nước. 9 10 980