Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty nhà nước

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1166 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Đơn đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ..........
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................Nam/Nữ: .......................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi cấp: .........................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................
.........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ....................................................................
Email: .............................................. Website: .............................................................
Chức danh trong công ty: ...............................................................................................
Là người đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước như sau:
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in
hoa): ................................................................................................................................
........
Tên công ty nhà nước viết bằng tiếng nước
ngoài:...................................................
Tên công ty nhà nước viết tắt: ..................................................................................
2. Quyết định thành lập công ty nhà nước số: ........ ngày ...../...../.................................
của: .................................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở
chính: ................................................................................................... ...........................
..............................................
Mẫu Đơn đăng ký kinh doanh công ty nhà nước
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------
ĐƠN ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG TY NHÀ NƯỚC
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh ..........
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................Nam/Nữ: .......................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: ....................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: ....................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Nơi cấp: .........................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ...................................................................................
.........................................................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ................................................................................................................
.........................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ....................................................................
Email: .............................................. Website: .............................................................
Chức danh trong công ty: ...............................................................................................
Là người đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty Nhà nước như sau:
1. Tên công ty nhà nước: (ghi bằng chữ in
hoa): ................................................................................................................................
........ Tên công ty nhà nước viết bằng tiếng nước
ngoài:...................................................
Tên công ty nhà nước viết tắt: ..................................................................................
2. Quyết định thành lập công ty nhà nước số: ........ ngày ...../...../.................................
của: .................................................................................................................................
3. Địa chỉ trụ sở
chính: ................................................................................................... ...........................
.............................................................................................................
Điện thoại: ........................................ Fax: .....................................................................
Email: .............................................. Website: ...............................................................
4 Ngành, nghề kinh doanh:
……………………………………………………………. ...........................................
.............................................................................................
.........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ .
........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
5. Vốn điều
Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty nhà nước - Trang 2
Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty nhà nước - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thành lập doanh nghiệp công ty nhà nước 9 10 304