Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1193 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu danh sách các thành viên công ty hợp danh
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH

Số,
ngày,
nơi cấp
CMND
hoặc hộ
chiếu
Nơi
đối với
đăng ký
cá nhân
Ngày,
hộ khẩu
Chỗ ở
hoặc
tháng,
thường
hiện
giấy
năm
trú đối
tại đối
chứng
sinh
với cá
Giới Quốc Dân với
nhận
STT Tên thành viên đối với
nhân
tính tịch tộc thành
ĐKKD
thành
hoặc
viên là
đối với
viên là
địa chỉ
cá
doanh
cá
trụ sở
nhân
nghiệp,
nhân
chính
hoặc
đối với
quyết
tổ chức
định
thành
lập đối
với tổ
chức
khác
1

2
3
A. Thành viên
hợp danh:

4

5

6

7

8

9

Vốn góp

Nghề
nghiệp,
trình độ
chuyên
môn
Tổng
của
giá trị
thành
vốn
viên
góp
hợp
danh

10

11

Chữ
ký
của
Sở
Phần
Thời
hữu vốn góp điểm thành
vốn
(%) góp vốn viên

12

13

14

15

........................
...........
........................
...........
B. Thành viên
góp vốn
........................
...........
........................
...........
......................, Ngày........ tháng .......... năm .........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- Cột 10 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên
- Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài

Ghi
chú

16

sản góp vốn, số lượng
từng loại tài sản góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn, thời điểm góp vốn của từng
loại tài sản.
- Sở hữu vốn: Nhà nước (NN), Dân doanh (DD), Tổ chức chính trị, xã hội (TCCT, TCXH), Việt
kiều (VK), Nước ngoài (Nngoài).

...
Mẫu danh sách các thành viên công ty hợp danh
DANH SÁCH CÁC THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH
STT Tên thành viên
Ngày,
tháng,
năm
sinh
đối với
thành
viên là
nhân
Giới
tính
Quốc
tịch
Dân
tộc
Chỗ ở
hiện
tại đối
với
thành
viên là
nhân
Nơi
đăng ký
hộ khẩu
thường
trú đối
với cá
nhân
hoặc
địa chỉ
trụ sở
chính
đối với
tổ chức
Số,
ngày,
nơi cấp
CMND
hoặc hộ
chiếu
đối với
cá nhân
hoặc
giấy
chứng
nhận
ĐKKD
đối với
doanh
nghiệp,
hoặc
quyết
định
thành
lập đối
với tổ
chức
khác
Nghề
nghiệp,
trình độ
chuyên
môn
của
thành
viên
hợp
danh
Vốn góp
Chữ
của
thành
viên
Ghi
chú
Tổng
giá trị
vốn
góp
Sở
hữu
vốn
Phần
vốn góp
(%)
Thời
điểm
góp vốn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Thành viên
hợp danh:
........................
...........
........................
...........
B. Thành viên
góp vốn
........................
...........
........................
...........
......................, Ngày........ tháng .......... năm .........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ghi chú:
- Cột 10 ghi Tổng giá trị vốn góp của từng thành viên
- Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp của từng thành viên cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh. - Trang 2
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh. 9 10 81