Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 895 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên (chủ
sở hữu là tổ chức)
DANH SÁCH NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH
VIÊN (đối với chủ sở hữu là tổ chức)

Vốn góp
TT

1

Tên Ngày, Giới Quốc Dân Chỗ
Nơi
người tháng, tính tịch tộc
ở đăng ký
đại
năm
hiện hộ khẩu
diện
sinh
tại thường
theo
trú
ủy
quyền

2

3

4

5

6

7

8

Tổng
Số,
giá
ngày,
trị
cơ
vốn
quan
được
cấp
đại
CMND
diện
hoặc
chứng
thực cá
nhân
khác
9

Thời
điểm
đại
diện
phần
vốn

Chữ
ký

Ghi
chú

11

12

13

10

........., ngày ......... tháng ......... năm ........
Đại diện theo pháp luật của công ty
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
Tài sản hình thành tổng giá trị vốn góp được quyền đại diện của từng cá
nhân cần được liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lượng từng loại tài sản
góp vốn; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng
loại tài sản

...
Mẫu Danh sách người đại diện theo ủy quyền công ty TNHH một thành viên (chủ
sở hữu là tổ chức)
DANH SÁCH NGƯI ĐI DIN THEO Y QUYN C ÔNG TY TNHH MT THÀNH
VIÊN (đi vi ch s hu là t chc)
TT
Tên
ngưi
đi
din
theo
y
quyn
Ngày,
tháng,
năm
sinh
Gii
tính
Quc
tch
Dân
tc
Ch
hin
ti
Nơi
đăng ký
h khu
thưng
trú
S,
ngày,
cơ
quan
cp
CMND
hoc
chng
thc cá
nhân
khác
Vn góp
Ch
ký
Ghi
chú
Tng
giá
tr
vn
đưc
đi
din
Thi
đim
đi
din
phn
vn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
......... , ngày .... . .... tháng ......... năm ........
Đi din the o pháp l ut ca công ty
(Ký và ghi rõ h tên)
Ghi chú:
Tài sn hình thành tng giá tr vn góp đưc quyn đi di n ca tng cá
nhân cn đưc li t kê c th: tên lo i tà i sn g óp v n ; s lưng tng loi tài sn
góp vn; giá tr còn li ca tng loi tài sn góp vn ; thi đim góp vn ca tng
loi tài sn
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty TNHH 1 thành viên (chủ sở hữu là tổ chức) 9 10 654