Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1124 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
Tôi là: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa) .................................................Nam/Nữ: ...............................
Chức

danh:

.....................................................................................................................................

Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................
Email: .............................................. Website: .................................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty

Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ..............................................................................................................
Mẫu Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.........................................................................
Tôi là: (ghi họ tên bằng chữ in hoa) .................................................Nam/Nữ: ...............................
Chức danh: .....................................................................................................................................
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: ...........................Quốc tịch: .......................................................
Chứng minh nhân dân (hoặc Hộ chiếu) số: .........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./................................................ Cơ quan cấp: ...................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):....................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: ........................................................................…...................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .......................................................….............................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ......................................... Fax: ......................................................................................
Email: .............................................. Website: .................................................................................
Đại diện theo pháp luật của công ty
Đăng ký kinh doanh công ty TNHH một thành viên với nội dung sau:
1. Tên công ty viết bằng tiếng Việt: (ghi bằng chữ in hoa) ......................................................................
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có): ..................................................................................
Tên công ty viết tắt (nếu có): ...............................................................................................................
2. Tên chủ sở hữu: (ghi bằng chữ in hoa) ...........................................................................................
Sinh ngày: ……./......./.........Dân tộc: .......…..........Quốc tịch:..............................................................
Chứng minh nhân dân số:....................................................................................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .............................................................…...............................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):.....................................................................
Số giấy chứng thực cá nhân: ............................................. ..............................................................
Ngày cấp: ...../....../....... Cơ quan cấp: .........................................................…...................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ........................................................................................................
Chỗ ở hiện tại: ..................................................................................................................................
Điện thoại: ...................................... Fax: .........................................................................................
Email: .............................................. Website: ................................................................................
Mô hình tổ chức công ty: Chủ tịch công ty
3. Địa chỉ trụ sở chính: ..........................................................................….........................................
Điện thoại: .................................... Fax: ..........................................…..............................................
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Trang 2
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên (chủ sở hữu là cá nhân) 9 10 847