Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc

Được đăng lên bởi tien06051992
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 4967 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc
Download từ website Thư Viện Pháp Luật - Báo Tuổi Trẻ Online

1. Căn cứ
1.1. Đối với việc thay đổi họ tên, chữ đệm: Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm chỉ được thực hiện trong
những trường hợp sau:
a) Việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích
hợp pháp của mình;
b) Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi
không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc từ nhỏ mà tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
1.2. Đối với việc cải chính họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh: Chỉ được thực hiện trong trường
hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sút do ghi chộp của cán bộ hộ tịch
- tư pháp hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính hộ tịch trong Giấy
khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đó đăng ký trước đây để hợp thức hóa các hồ sơ,
giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết.
1.3. Đối với việc xác định lại dân tộc: chỉ được thực hiện trong những trường hợp sau: a) Xác định
lại theo dân tộc của người cha hoặc người mẹ, nếu cha, mẹ thuộc hai dân tộc khác nhau;
b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc
khác. Việc xác định lại dân tộc chỉ áp dụng đối với người đã thành niên.
2. Thẩm quyền Thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm,
ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc đó được đăng ký trong bản chính Giấy khai sinh là Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh của người
có đơn yêu cầu. Trong trường hợp đương sự không có hoặc chưa có nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú, nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu, thì Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú có thời hạn, cần có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký
thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc của người đó.
3. Thủ tục Người xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc phải nộp đơn (theo mẫu quy
định) và xuất trình Các giấy tờ sau đây:
a. Bản chính Giấy khai sinh. Nếu đã mất bản chính Giấy khai sinh, thì có thể thay thế bằng bản sa...
Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc
Download từ website Thư Viện Pháp Luật - Báo Tuổi Trẻ Online
1. Căn cứ
1.1. Đối với việc thay đổi họ tên, chữ đệm: Việc thay đổi họ, tên, chữ đệm chỉ được thực hiện trong
những trường hợp sau:
a) Việc sử dụng họ, tên đó gây nhầm lẫn, ảnh hưởng đến tình cảm gia đình, đến danh dự, quyền, lợi ích
hợp pháp của mình;
b) Theo yêu cầu của cha, mẹ nuôi về việc thay đổi họ, tên cho con nuôi hoặc khi người con nuôi thôi
không làm con nuôi và người này hoặc cha, mẹ đẻ yêu cầu lấy lại họ, tên mà cha, mẹ đẻ đã đặt;
c) Theo yêu cầu của cha, mẹ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;
d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;
đ) Thay đổi họ, tên của người bị lưu lạc từ nhỏ mà tìm ra nguồn gốc huyết thống của mình;
1.2. Đối với việc cải chính họ tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh: Chỉ được thực hiện trong trường
hợp có đủ cơ sở để xác định rằng khi đăng ký khai sinh có sự sai sút do ghi chộp của cán bộ hộ tịch
- tư pháp hoặc do đương sự khai báo nhầm lẫn. Trường hợp yêu cầu cải chính hộ tịch trong Giấy
khai sinh do đương sự cố tình sửa chữa sai sự thật đó đăng ký trước đây để hợp thức hóa các hồ sơ,
giấy tờ cá nhân hiện tại, thì không giải quyết.
1.3. Đối với việc xác định lại dân tộc: chỉ được thực hiện trong những trường hợp sau: a) Xác định
lại theo dân tộc của người cha hoặc người mẹ, nếu cha, mẹ thuộc hai dân tộc khác nhau;
b) Xác định lại theo dân tộc của cha đẻ, mẹ đẻ trong trường hợp làm con nuôi của người thuộc dân tộc
khác. Việc xác định lại dân tộc chỉ áp dụng đối với người đã thành niên.
2. Thẩm quyền Thẩm quyền đăng ký việc thay đổi họ, tên, chữ đệm; cải chính họ, tên, chữ đệm,
ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc đó được đăng ký trong bản chính Giấy khai sinh là Uỷ
ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc nơi đã đăng ký khai sinh của người
có đơn yêu cầu. Trong trường hợp đương sự không có hoặc chưa có nơi đăng ký hộ khẩu thường
trú, nhưng có đăng ký tạm trú có thời hạn theo quy định của pháp luật về đăng ký hộ khẩu, thì Ủy
ban nhân dân cấp tỉnh, nơi đăng ký tạm trú có thời hạn, cần có thẩm quyền thực hiện việc đăng ký
thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc của người đó.
3. Thủ tục Người xin thay đổi, cải chính hộ tịch, xác định lại dân tộc phải nộp đơn (theo mẫu quy
định) và xuất trình Các giấy tờ sau đây:
a. Bản chính Giấy khai sinh. Nếu đã mất bản chính Giấy khai sinh, thì có thể thay thế bằng bản sao Giấy
khai sinh từ sổ gốc được cấp chưa quá 3 tháng. Trong trường hợp này chỉ có Ủy ban nhân dân cấp tỉnh mà
tại địa hạt của tỉnh đó đương sự đó đăng ký khai sinh trước đây mới thực hiện việc đăng ký thay đổi, cải
chính hộ tịch, xác định lại dân tộc;
b. Sổ hộ khẩu gia đình (hoặc Giấy đăng ký tạm trú có thời hạn hoặc Giấy xác nhận cư trú của cơ quan
Công an) của người có đơn yêu cầu;
c. Chứng minh nhân dân;
Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc - Trang 2
Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc - Người đăng: tien06051992
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thay đổi, cải chính họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; xác định lại dân tộc 9 10 272