Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1346 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do:

Cấp ngày:

Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:

Dân tộc:

Nam/Nữ

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi vốn cổ đông sáng lập như sau:
A/ Cổ đông sáng lập trước khi thay đổi:

STT

Ngày thángSố, ngày, nơi cấp CMNDChỗ ở hiện tạiNơi đăng ký hộSố
cổPhần vốn
Tên
cổnăm sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứngđối với thànhkhẩu thường trú đốiphần
góp
đông sáng
thực cá nhân hợp pháp khácviên là cávới thành viên là cá
(triệu
lập
(đối với cá nhân), hoặc Giấynhân
nhân hoặc địa chỉ
đồng)
CNĐKKD đối với doanh
trụ sở chính đối với
nghiệp hoặc quyết định thành
tổ chức
lập đối với tổ chức khác
Tổng
cộng

B/ Cổ đông sau khi thay đổi:
STT
Ngày thángSố, ngày, nơi cấp CMNDChỗ ở hiện tạiNơi đăng ký hộSố
cổPhần vốn
Tên
cổnăm sinh hoặc hộ chiếu hoặc chứngđối với thànhkhẩu thường trú đốiphần
góp
đông sáng
thực cá nhân hợp pháp khácviên là cávới thành viên là cá
(triệu
lập
(đối với cá nhân), hoặc Giấynhân
nhân hoặc địa chỉ
đồng)

CNĐKKD đối với doanh
nghiệp hoặc quyết định thành
lập đối với tổ chức khác

trụ sở chính đối với
tổ chức

Tổng
cộng
Doanh nghiệp cam kết:
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
- Quyết định của Đại hội đồng cổ
đông công ty
- Biên bản họp của Đại hội đồng cổ
đông công ty
- Giấy tờ chứng thực cá nhân của
ông Ba

TPHCM., ngày 13 tháng 7 năm 2009
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Chữ ký của người nhận góp bù (trường hợp thay đổi cổ đông do nhận góp bù )

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT Mã ngành Tên ngành
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi vốn cổ đông sáng lập như sau:
A/ Cổ đông sáng lập trước khi thay đổi:
STT
Tên cổ
đông sáng
lập
Ngày tháng
năm sinh
Số, ngày, nơi cấp CMND
hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực nhân hợp pháp khác
(đối với nhân), hoặc Giấy
CNĐKKD đối với doanh
nghiệp hoặc quyết định thành
lập đối với tổ chức khác
Chỗ hiện tại
đối với thành
viên
nhân
Nơi đăng hộ
khẩu thường trú đối
với thành viên
nhân hoặc địa chỉ
trụ sở chính đối với
tổ chức
Số cổ
phần
Phần vốn
góp
(triệu
đồng)
Tổng
cộng
B/ Cổ đông sau khi thay đổi:
STT
Tên cổ
đông sáng
lập
Ngày tháng
năm sinh
Số, ngày, i cấp CMND
hoặc hộ chiếu hoặc chứng
thực nhân hợp pháp khác
(đối với nhân), hoặc Giấy
Chỗ hiện tại
đối với thành
viên
nhân
Nơi đăng hộ
khẩu thường trú đối
với thành viên
nhân hoặc địa chỉ
Số cổ
phần
Phần vốn
góp
(triệu
đồng)
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Trang 2
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần 9 10 780