Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi ngành đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1104 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
TÊN TỔ CHỨC KH&CN
Số: .....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

T H Ô N G B Á O T H A Y Đ ỔI N ỘI D U N G Đ Ă N G K Ý KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ............)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.................................................................
Do: ......................................................... Cấp ngày: ........../......../.............................
Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................
....................................................................................................................................
Điện thoại: ................................ Fax: ........................................................................
Email: ........................................ Website: ................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
..............................................................................................................Nam/nữ:……
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .....................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi:

STT

Tên ngành

Mã ngành (theo phân ngành
kinh tế quốc dân)

Doanh nghiệp cam kết:
- Chịu trách nhiệm hoàn toà...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
TÊN TỔ CHỨC KH&CN
Số: .....
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO THAY ĐI NI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ............)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh.....................................
1. Tên doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa).............................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:.................................................................
Do: ......................................................... Cấp ngày: ........../......../.............................
Địa chỉ trụ sở chính: ..................................................................................................
....................................................................................................................................
Điện thoại: ................................ Fax: ........................................................................
Email: ........................................ Website: ................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: (ghi bằng chữ in hoa)
..............................................................................................................Nam/nữ:……
Sinh ngày: ...../......./.........Dân tộc: .................................Quốc tịch:...........................
Chứng minh nhân dân số: ...........................................................................................
Ngày cấp: ....../......./..........Cơ quan cấp: .....................................................................
Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND):..........................................
Số giấy chứng thực cá nhân:........................................................................................
Ngày cấp:....../......./...........Cơ quan cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ................................................................................
Chỗ ở hiện tại: .............................................................................................................
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Ngành nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi:
Đăng ký thay đổi ngành đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. - Trang 2
Đăng ký thay đổi ngành đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thay đổi ngành đối với tổ chức khoa học và công nghệ tự trang trải kinh phí. 9 10 874