Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 963 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do:
Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:
Dân tộc:
Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Nam/Nữ

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Ngành, nghề đăng ký bổ sung:
STT
Mã ngành

Tên ngành

Ngành, nghề đăng ký giảm:
STT
Mã ngành

Tên ngành

Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác,
trung thực của nội dung thông báo này.
TP.HCM, ngày tháng năm 200
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Ngành, nghề đăng ký bổ sung:
STT Mã ngành Tên ngành
Ngành, nghề đăng ký giảm:
STT Mã ngành Tên ngành
Doanh nghiệp cam kết: Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác,
trung thực của nội dung thông báo này.
TP.HCM, ngày tháng năm 200
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh đối với công ty cổ phần 9 10 885