Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề)

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1117 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh (thay đổi danh sách Ban quản trị)
TÊN HỢP TÁC XÃ
-------------Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi Ban quản trị hợp tác xã
Danh sách Ban quản trị hợp tác xã trước khi thay đổi :
STT

Họ và tên (ông/bà)

Ngày sinh

Nơi thường trú

Chức danh

Nơi thường trú

Chức danh

Danh sách Ban quản trị hợp tác xã sau khi thay đổi:
STT

Họ và tên (ông/bà)

Ngày sinh

Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này.
Kèm theo thông báo:
..........................

......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh (thay đổi danh sách Ban quản trị)
TÊN HỢP TÁC XÃ
--------------
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO V ĐĂNG KÝ KINH D OANH
Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi Ban quản trị hợp tác xã
Danh sách Ban quản trị hợp tác xã trước khi thay đổi :
STT Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danh
Danh sách Ban quản trị hợp tác xã sau khi thay đổi:
STT Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danh
Hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này.
Kèm theo thông báo:
..........................
......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề) - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi người đại diện pháp luật của hợp tác xã, danh sách Ban Quản trị, Ban Kiểm soát hợp tác xã (Trường hợp là người duy nhất có chứng chỉ hành nghề đối với hợp tác xã kinh doanh ngành, nghề có chứng chỉ hành nghề) 9 10 436