Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do:
Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:
Dân tộc:
Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Nam/Nữ

Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:
- Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật:
Nam/Nữ
- Chức danh:
- Sinh ngày:
Dân tộc:
Quốc tịch:
- CMND số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
Công ty cam kết :
- Đại diện pháp luật mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh
nghiệp 2005
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo
này.
TP.HCM., ngày tháng năm.2009.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty như sau:
- Họ tên người thay thế làm đại diện theo pháp luật: Nam/Nữ
- Chức danh:
- Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
- CMND số: Ngày cấp: Nơi cấp:
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
- Chỗ ở hiện tại:
Công ty cam kết :
- Đại diện pháp luật mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh
nghiệp 2005
- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo
này.
TP.HCM., ngày tháng năm.2009.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với Công ty hợp danh 9 10 636