Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1005 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Số lượng xã viên hợp tác xã; danh sách Ban quản trị hợp tác xã; danh sách
Ban kiểm soát của hợp tác xã
TÊN HỢP TÁC XÃ
---------------Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ,
BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:

Số lượng
thành viên
đối với
LHHTX

Tổng số
xã viên

Số lượng xã viên
Cá nhân
Cán bộ, Đại diện Đại
diện
Tổng số Công công chức hộ gia
đình
pháp
dân
đương
nhân
nhiệm
2=3+4
3
4
5
6

1=2+5+6
- Hợp tác xã *
- Liên hiệp hợp tác
xã
1. Tên hợp tác xã
thành viên thứ nhất
2. Tên hợp tác xã
thành viên thứ hai
.......
* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................

2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà)
Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị
LHHTX
Ban kiểm soát

Ngày sinh

Nơi thường trú

Chức danh

........, ngày..... tháng..... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Số lượng viên hợp tác; danh sách Ban quản tr hợp tác xã; danh sách
Ban kiểm soát của hợp tác xã
TÊN HỢP TÁC XÃ
----------------
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
SỐ LƯỢNG XÃ VIÊN, DANH SÁCH THÀNH VIÊN CỦA LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ,
BAN QUẢN TRỊ, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
1. Số lượng xã viên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; thành viên liên hiệp hợp tác xã:
Số lượng
thành viên
đối với
LHHTX
Số lượng xã viên
Tổng số
xã viên
Cá nhân
Đại diện
hộ gia
đình
Đại
diện
pháp
nhân
Tổng số
Công
dân
Cán bộ,
công chức
đương
nhiệm
1=2+5+6 2=3+4 3 4 5 6
- Hợp tác xã *
- Liên hiệp hợp tác
1. Tên hợp tác
thành viên thứ nhất
2. Tên hợp tác
thành viên thứ hai
.......
* Hợp tác xã............. là thành viên của liên hiệp hợp tác xã ................................
2. Danh sách Ban quản trị hợp tác xã hoặc Hội đồng quả trị liên hiệp hợp tác xã; Ban kiểm soát:
Họ và tên (ông/bà) Ngày sinh Nơi thường trú Chức danh
Ban quản trị HTX/Hội đồng quản trị
LHHTX
Ban kiểm soát
........, ngày..... tháng..... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên hợp tác xã. 9 10 979