Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi tên Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh của Doanh nghiệp

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 992 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh
Tên DN:
Số:……………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
-----o0o-----

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh ………
1- Tên Doanh nghiệp:.....................................................................................................................
- Giấy ĐKKD số: .....................................ngày cấp.......................................................................
- Trụ sở chính: ...............................................................................................................................
- Điện thoại:..............................................Fax:...............................................................................
- Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:...............................................................................
+ Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
+ Giấy CMND số: ..................ngày cấp: ........................nơi cấp:...............................................
2- Tên Chi nhánh:...........................................................................................................................
- Giấy đăng ký hoạt động số: ........................ngày cấp..................................................................
- Địa chỉ: ........................................................................................................................................
- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ...........................................................................................
- Điện thoại:..............................................Fax:...............................................................................
- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:..............................................................................................
+ Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
+ Giấy CMND số: ..................ngày cấp: ........................nơi cấp:...............................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHƯ SAU:
Tên địa điểm kinh doanh dự kiến thay đổi:
…………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý cuả địa điểm kinh doanh ...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh
Tên DN:
Số:……………
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do -Hạnh phúc
-----o0o-----
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG
CỦA ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH
Kính gởi: Phòng Đăng ký Kinh doanh ………
1- Tên Doanh nghiệp:.....................................................................................................................
- Giấy ĐKKD số: .....................................ngày cấp.......................................................................
- Trụ sở chính: ...............................................................................................................................
- Điện thoại:..............................................Fax:...............................................................................
- Họ tên người hiện là đại diện theo pháp luật:...............................................................................
+ Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
+ Giấy CMND số: ..................ngày cấp: ........................nơi cấp:...............................................
2- Tên Chi nhánh:...........................................................................................................................
- Giấy đăng ký hoạt động số: ........................ngày cấp..................................................................
- Địa chỉ: ........................................................................................................................................
- Ngành nghề đã đăng ký kinh doanh: ...........................................................................................
- Điện thoại:..............................................Fax:...............................................................................
- Họ tên người đứng đầu chi nhánh:..............................................................................................
+ Địa chỉ thường trú:....................................................................................................................
+ Giấy CMND số: ..................ngày cấp: ........................nơi cấp:...............................................
ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH NHƯ SAU:
Tên địa điểm kinh doanh dự kiến thay đổi:
…………………………………………………………………………….
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý cuả địa điểm kinh doanh mang tên cũ, thực
hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh
và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung thay đổi nêu trên.
TP. HCM, ngày tháng năm 200...
ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP
HOẶC CHỦ DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)
Đăng ký thay đổi tên Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh của Doanh nghiệp - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi tên Địa điểm kinh doanh trực thuộc Chi nhánh của Doanh nghiệp 9 10 61