Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1169 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh
TÊN HỢP TÁC XÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

--------------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:......
THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi tên hợp tác xã như sau:
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: ..........................................................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngòai:...........................................................
Tên hợp tác xã viết tắt:..........................................................................................
Hợp tác xã cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của hợp tác xã mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định
của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

Kèm theo thông báo:
..........................

......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh
TÊN HỢP TÁC XÃ
--------------
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO V ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi tên hợp tác xã như sau:
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt: ..........................................................................
Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nước ngòai:...........................................................
Tên hợp tác xã viết tắt:..........................................................................................
Hợpc cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp của hợp tác mang tên cũ, thực hiện đúng các quy định
của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và chịu trách nhiệm trước pháp luật
về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
..........................
......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi tên hợp tác xã. 9 10 240