Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi thành viên đối công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1238 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do:

Cấp ngày:

Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT

Mã ngành

Tên ngành

Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:

Dân tộc:

Nam/Nữ

Quốc tịch:

Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi vốn thành viên công ty như sau:
Stt

A/ Thành viên trước khi thay đổi:
Tên
Số, ngày, nơi cấp
Chỗ ở
thành
CMND hoặc hộ
hiện tại
viên
chiếu hoặc chứng
đối với
thực cá nhân hợp
thành
pháp khác (đối với
viên là cá
cá nhân), hoặc Giấy
nhân
CNĐKKD/
GCNĐKKD&ĐKT đối
với doanh nghiệp
hoặc quyết định
thành lập đối với tổ
chức khác

Tổng cộng:
B/ Thành viên sau khi thay đổi:

Nơi đăng ký
hộ khẩu
thường trú
đối với
thành viên là
cá nhân
hoặc địa chỉ
trụ sở chính
đối với tổ
chức

Vốn góp
Giá trị
vốn góp
( triệu
đồng)

Phần
vốn
góp
(%)

Thời
điểm
góp
vốn

Loại tài
sản, số
lượng, giá
trị của từng
loại tài sản
góp vốn

Stt

Tên
thành
viên

Số, ngày, nơi cấp
CMND hoặc hộ
chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp
pháp khác (đối với
cá nhân), hoặc Giấy
CNĐKKD đối với
doanh nghiệp hoặc
quyết định thành
lập đối với tổ chức
khác

Chỗ ở
hiện tại
đối với
thành
viên là cá
nhân

Nơi đăng ký
hộ khẩu
thường trú
đối với
thành viên là
cá nhân
hoặc địa chỉ
trụ sở chính
đối với tổ
chức

Vốn góp
Giá trị
vốn góp
(triệu
đồng)

Phần
vốn
góp
(%)

Thời
điểm
góp
vốn

Loại tài
sản, số
lượng, giá
trị của từng
loại tài sản
góp vốn

Tổng cộng:
Doanh nghiệp cam kết:
Thành viên mới không thuộc diện quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật doanh nghiệp 2005.
Chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.
Kèm theo thông báo:
- Biên bản họp HĐTV;
- QĐ của HĐTV.
- CMND .

TP.HCM., ngày

tháng năm 009
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(K...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ 01)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh- Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số (Giấy GCNĐKKD&ĐKT):
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
STT Mã ngành Tên ngành
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại: ...................................... Fax: .......................................................................................
Email: ............................................ Website: .................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung đăng ký kinh doanh như sau:
Đăng ký thay đổi vốn thành viên công ty như sau:
A/ Thành viên trước khi thay đổi:
Stt Tên
thành
viên
Số, ngày, nơi cấp
CMND hoặc hộ
chiếu hoặc chứng
thực cá nhân hợp
pháp khác (đối với
cá nhân), hoặc Giấy
CNĐKKD/
GCNĐKKD&ĐKT đối
với doanh nghiệp
hoặc quyết định
thành lập đối với tổ
chức khác
Chỗ ở
hiện tại
đối với
thành
viên là cá
nhân
Nơi đăng ký
hộ khẩu
thường trú
đối với
thành viên là
cá nhân
hoặc địa chỉ
trụ sở chính
đối với tổ
chức
Vốn góp
Giá trị
vốn góp
( triệu
đồng)
Phần
vốn
góp
(%)
Thời
điểm
góp
vốn
Loại tài
sản, số
lượng, giá
trị của từng
loại tài sản
góp vốn
Tổng cộng:
B/ Thành viên sau khi thay đổi:
Đăng ký thay đổi thành viên đối công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Trang 2
Đăng ký thay đổi thành viên đối công ty TNHH 2 thành viên trở lên - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Đăng ký thay đổi thành viên đối công ty TNHH 2 thành viên trở lên 9 10 528