Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 888 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do:
Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
Sinh ngày:
Dân tộc:
Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp:
Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:

Nam/Nữ

Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin về thành viên hợp danh như sau:
(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực cá nhân hợp pháp khác, nơi đăng ký hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện tại của thành viên hợp
danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt tư cách thành viên hợp danh và phải có chữ ký của tất
cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm
dứt tư cách thành viên hợp danh)

Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực
hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng
ký kinh doanh và hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của
nội dung thông báo này.
TP.HCM., ngày tháng năm.2009.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH
CỦA DOANH NGHIỆP
(Thay đổi lần thứ …)
Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM
1. Tên doanh nghiệp:
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:
Do: Cấp ngày:
Vốn điều lệ :
Ngành, nghề đăng ký kinh doanh:
Địa chỉ trụ sở chính:
Điện thoại:
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp: Nam/Nữ
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:
Chứng minh nhân dân số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:
Chỗ ở hiện tại:
Đăng ký thay đổi, bổ sung thông tin về thành viên hợp danh như sau:
(Phần này ghi: Họ tên, ngày sinh, số chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp, hoặc hộ chiếu hoặc
chứng thực nhân hợp pháp khác, nơi đăng hộ khẩu thường trú, chỗ hiện tại của thành viên hợp
danh mới; của thành viên hợp danh bị chấm dứt cách thành viên hợp danh phải chữ của tất
cả các thành viên hợp danh hoặc thành viên hợp danh được ủy quyền, trừ thành viên hợp danh bị chấm
dứt tư cách thành viên hợp danh)
Doanh nghiệp cam kết kế thừa mọi nghĩa vụ pháp lý của doanh nghiệp mang tên cũ, thực
hiện đúng các quy định của Luật Doanh nghiệp về việc thực hiện thay đổi nội dụng đăng
kinh doanh hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của
nội dung thông báo này.
TP.HCM., ngày tháng năm.2009.
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh. 9 10 820