Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã.

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1180 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh
TÊN HỢP TÁC XÃ
-------------Số:......

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Kính gửi:

- Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................

1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
A/ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:

-

Số vốn tăng:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Vốn điều lệ mới:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác: (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Phương thức góp vốn:
Hợp tác xã cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này.

Kèm theo thông báo:
..........................

......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

...
Mẫu Thông báo về đăng ký kinh doanh
TÊN HỢP TÁC XÃ
--------------
Số:......
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THÔNG BÁO V ĐĂNG KÝ KINH D OANH
Kính gửi: - Cơ quan đăng ký kinh doanh ..............................
- .............................................................................
1. Tên hợp tác xã: (ghi bằng chữ in hoa) .........................................................
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:........................................................
Do: ................................................................................... Cấp ngày:...../...../....
Địa chỉ trụ sở chính:..........................................................................................
Điện thoại:.................................................... Fax:............................................
Email:.................................................................. Website:..............................
Ngành, nghề kinh doanh:..................................................................................
2. Họ tên người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã: (ghi rõ họ tên bằng chữ in hoa)
...................................................................................Nam/Nữ.......................
Chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) số: ......................................................
Ngày cấp:....../....../....... Nơi cấp:......................................................................
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: .....................................................................
Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:
A/ Đăng ký thay đổi vốn điều lệ công ty như sau:
- Số vốn tăng:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Vốn điều lệ mới:
Trong đó:
+ Tiền Việt Nam:
+ Ngoại tệ tự do chuyển đổi:
+ Vàng:
+ Tài sản khác: (ghi rõ loại tài sản, số lượng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản, có thể
lập thành danh mục riêng kèm theo đơn)
- Phương thức góp vốn:
Hợp tác cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của nội dung
thông báo này.
Kèm theo thông báo:
..........................
......, ngày..... tháng....... năm......
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP TÁC XÃ
(Người ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ hợp tác xã. 9 10 583