Ktl-icon-tai-lieu

ĐĂNG KÝ Thỏa ước lao động tập thể

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 139 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên đơn vị :………………….
Địa chỉ :………………………
Mã QLLĐ: ………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày……. tháng……. năm .….

Số: ......./.......

ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh và xã hội .. .......
Chúng tôi gồm có :
1. Đại diện người sử dụng lao động :
(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………
2. Đại diện tập thể lao động :
(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………
Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung
- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể

Đề nghị được đăng ký tại Phòng Lao động Thương binh và xã hội ............ Tài liệu
đăng ký gồm có thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có)
và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.
......... , ngày ……….tháng ………năm ………
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)

...
Tên đơn vị :………………….
Địa chỉ :………………………
Mã QLLĐ: ………………….
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
..........., ngày……. tháng……. năm .….
Số: ......./.......
ĐĂNG KÝ
Thỏa ước lao động tập thể
Kính gửi : Phòng Lao động Thương binh và xã hội .. .......
Chúng tôi gồm có :
1. Đại diện người sử dụng lao động :
(Họ tên, chức vụ) …………………………………………………………………………
2. Đại diện tập thể lao động :
(Họ tên, chức vụ)……………………………………………………………………………
Đã ký kết thỏa ước lao động tập thể ngày………tháng ………năm ………..
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể lần đầu
- Xây dựng thỏa ước lao động tập thể sửa đổi, bổ sung
- Gia hạn thỏa ước lao động tập thể
Đề nghị được đăng tại Phòng Lao động Thương binh hội ............ Tài liệu
đăng gồm thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp kèm theo phụ lục (nếu có)
và một biên bản lấy ý kiến tập thể lao động.
......... , ngày ……….tháng ………năm ………
Giám đốc doanh nghiệp
(Ký tên và đóng dấu)
ĐĂNG KÝ Thỏa ước lao động tập thể - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
ĐĂNG KÝ Thỏa ước lao động tập thể 9 10 122