Ktl-icon-tai-lieu

Đăng ký tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 1642 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C ơ q ua n c h ủ quả n :……………………
Tê n d o a n h n ghi ệ p :……… ……………
Đị a c h ỉ: … … …………………………..
Số d i ệ n t h oạ i : …………………………

CỘ NG H O À XÃ HỘ I CH Ủ NG H Ĩ A VIỆ T NAM
Độ c l ậ p - T ự do - Hạ nh ph úc

Biểu 01/NNL
DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ NÂNG NGẠCH LƯƠNG ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ
TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC

Số TT

1

Họ và tên

2

Năm
sinh

3

Chức danh
hiện giữ

4

Người lập biểu
(Ký ghi rõ họ tên)

Ngạch và hệ số mức lương hiện
hưởng
Ngạch
Hệ số
Tháng
mức
năm được
lương
xếp lương

5

6

7

Điểm thi nâng ngạch
Thi viết

Thi vấn đáp

Ngạch và hệ số mức
lương đề nghị
Ngạch
Hệ số
mức
lương

8

9

Ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

Mốc
thời gian
nâng bậc
lương
lần tiếp
sau

Ghi chú

10

11

...
Cơ quan ch qun:
Tên doanh nghip:
Đa ch:..
S din thoi:
CNG HOÀ XÃ HI CH NGHĨA VIT NAM
Đc lp - T do - Hnh phúc
Biu 01/NNL
DANH SÁCH Đ NGH NÂNG NGCH LƯƠNG ĐI V I VIÊN CHC CHUYÊN MÔN, NGHIP V
TRONG CÁC DOANH NGHIP NHÀ NƯC
S TT
H và tên
Năm
sinh
Chc danh
hin gi
Ngch và h s mức lương hiện
hưởng
Điểm thi nâng ngch
Ngch và h s mc
lương đề ngh
Ngch
Tháng
năm được
xếp lương
Thi viết
Thi vấn đáp
Ngch
H s
mc
lương
Mc
thi gian
nâng bc
lương
ln tiếp
sau
Ghi chú
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
Người lp biu
(Ký ghi rõ h tên)
Ngày... tháng... năm...
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)
Đăng ký tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
Đăng ký tiêu chuẩn viên chức chuyên môn, nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước 9 10 415