Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá thử việc

Được đăng lên bởi meoluoi1410
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 850 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu: IDJF/MBTD-07

ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC
Kính gửi: - Ban giám đốc IDJF
- Phòng Hành chính – Nhân sự
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC:
Họ và tên:
Hoàng Trà My
Thời gian thử việc: Từ ngày: 17/10/2011
Người phụ trách:
Ông/Bà :
Ông Trần Trọng Hiếu

Chức danh: Thư ký đối ngoại BGĐ
đến ngày: 17/12/2011
Chức danh:

Tổng Giám đốc

Nội dung và kết quả thử việc:
Thời gian

Tuần 1
(17/10 –
21/10)

Tuần 2
(24/10 –
28/10)

Tuần 3
(31/10 –
04/11)

Tuần 4
(07/11 –
11/11)

Nội dung công việc
- Thư ký cuộc họp với các nhà đầu tư về
Thỏa thuận chung
- Tham gia tổ chức Đại hội các Nhà đầu tư
- Giải đáp thắc mắc của ông Richard Alba
về vấn đề cổ phần và cổ tức của IDJE
- Dịch thỏa thuận chung
- Thư ký cuộc họp với các nhà đầu tư về
Thỏa thuận chung và hoàn thiện bản Thỏa
thuận chung
- Đảm nhiệm tạm thời vị trí của chị
Dương Anh Nga về các vấn đề liên quan
đến lễ tân và hội đồng quản trị
- Hoàn chỉnh công văn bổ nhiệm chị Đỗ
Thị Cẩm Tú và chị Mạc Hoàng Anh
- Phiên dịch cho cuộc họp giữa ông Trần
Trọng Hiếu và ông Chris Makim
- Làm thư ký cho cuộc họp 3 bên giữa IDJ
– Knight Frank – Ban đại diện các nhà
đầu tư
- Viết báo cáo về bản thuyết trình về
TTTM của Knight Frank
- Hỗ trợ anh Trần Hiền trong việc hoàn
thiện bản Thư Ngỏ quảng cáo về TTTM
- Rà soát lại và dịch sang tiếng Anh bản
Hợp đồng dành cho Khách thuê ngắn hạn
của TTTM

Kết quả

Ghi Chú

Mẫu: IDJF/MBTD-07

Tuần 5
(14/11 –
18/11)

Tuần 6
(21/11 –
25/11)

Tuần 7
(28/11 –
02/12)

Tuần 8
(05/12 –
09/12)

Tuần 9
(12/12 –
16/12)

- Làm thư ký cho cuộc họp Giới thiệu
nhân sự Quản lý TTTM
-Soạn công văn gửi Charm Vit về các vấn
đề của TTTM
- Hỗ trợ trong việc soạn thảo và chỉnh sửa
thư gửi Nhà Đầu tư và Khách thuê TTTM
- cuộc họp với ông Holger Molendyk về
các vấn đề hợp tác giữa IDJ và Knight
Frank
-Dịch thư gửi các Nhà đầu tư về vấn đề
Thỏa thuận chung
-Chỉnh sửa và dịch bản Phụ lục hợp đồng
với Knight Frank, hỗ trợ anh Hà Luật sư
- Trợ giúp chị Huyền soạn thảo quảng cáo
về TTTM để đăng báo
-Hỗ trợ đội sales trong các vấn đề liên
quan tới khách nước ngoài
-Dịch bản Kế hoạch quản lý và Marketing
của Knight Frank
-Soạn thư giới thiệu nhân sự mới (Anh
Hoàng Đức Anh) gửi các Nhà Đầu tư và
khách thuê TTTM
-Trợ giúp Knight Frank trong các vấn đề
tuyển dụng trợ lý mới cho Ông Chris
Makim
-Soạn công văn gửi CharmVit về vấn đề
trang trí Noel cho TTTM
-Tham gia gửi thư giới thiệu nhân sự mới
tới các Nhà Đầu tư
-Liên lạc và dịch Bản sửa đổi bổ sung
Hợp đồng giữa IDJ và Knight Frank
-Giải thích và làm rõ các vấn đề về phí
cần thanh toán giữa I...
Mẫu: IDJF/MBTD-07
Kính gửi: - Ban giám đốc IDJF
- Phòng Hành chính – Nhân sự
I. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỬ VIỆC:
Họ và tên: Hoàng Trà My Chức danh: Thư ký đối ngoại BGĐ
Thời gian thử việc: Từ ngày: 17/10/2011 đến ngày: 17/12/2011
Người phụ trách:
Ông/Bà : Ông Trần Trọng Hiếu Chức danh: Tổng Giám đốc
Nội dung và kết quả thử việc:
Thời gian
Nội dung công việc Kết quả Ghi Chú
Tuần 1
(17/10 –
21/10)
- Thư cuộc họp với các nhà đầu về
Thỏa thuận chung
- Tham gia tổ chức Đại hội các Nhà đầu tư
- Giải đáp thắc mắc của ông Richard Alba
về vấn đề cổ phần và cổ tức của IDJE
Tuần 2
(24/10 –
28/10)
- Dịch thỏa thuận chung
- Thư cuộc họp với các nhà đầu về
Thỏa thuận chunghoàn thiện bản Thỏa
thuận chung
Tuần 3
(31/10 –
04/11)
- Đảm nhiệm tạm thời vị trí của chị
Dương Anh Nga về các vấn đề liên quan
đến lễ tân và hội đồng quản trị
- Hoàn chỉnh công văn bổ nhiệm chị Đỗ
Thị Cẩm Tú và chị Mạc Hoàng Anh
- Phiên dịch cho cuộc họp giữa ông Trần
Trọng Hiếu và ông Chris Makim
- Làm thư ký cho cuộc họp 3 bên giữa IDJ
Knight Frank Ban đại diện các nhà
đầu tư
Tuần 4
(07/11 –
11/11)
- Viết báo cáo về bản thuyết trình về
TTTM của Knight Frank
- Hỗ trợ anh Trần Hiền trong việc hoàn
thiện bản Thư Ngỏ quảng cáo về TTTM
- soát lại dịch sang tiếng Anh bản
Hợp đồng dành cho Khách thuê ngắn hạn
của TTTM
ĐÁNH GIÁ THỬ VIỆC
đánh giá thử việc - Trang 2
đánh giá thử việc - Người đăng: meoluoi1410
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
đánh giá thử việc 9 10 674