Ktl-icon-tai-lieu

đánh giá thực hiện công việc

Được đăng lên bởi bethixhoc
Số trang: 3 trang   |   Lượt xem: 853 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tên: VŨ YẾN LINH
Lớp: CĐ11NL1
CHỦ ĐỀ: HUẤN LUYỆN NGƯỜI  ĐÁNH  GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC .
Ngoài việc cung cấp những hiểu biết sâu sắc về năng lực thực hiện của nhân viên, các 
cuộc đánh giá còn cho nhà quản lý cơ hôi để:
•

Tăng năng suất bằng cách đưa ra ý kiến phản hồi kịp thời

•

Giúp tổ chức có quyết định đúng đắn về lương bổng, phát triển và thăng tiến

•

Bảo vệ tổ chức thoát khỏi những vụ kiện tụng của các nhân viên bị thôi việc, hạ 
cấp hay từ chối tăng lương thưởng.

Để đạt được những lợi ích trên, người đánh giá phải có những kỹ năng cần thiết sau:
1. Chuẩn bị:
 Điều quan trọng là phải đưa nhân viên tham gia vào mọi giai đoạn của quy trình đánh giá để 
cả hai bên hiểu chuyện gì xảy ra bên bàn họp.Một trong những cách tốt nhất để làm điều này 
là cho nhân viên hoàn tất một bản tự đánh giá. Bản đánh giá đó phải ghi rõ các mục tiêu của 
nhân viên cũng như cách cư xử và chức năng công việc liên quan đến họ.
Việc tự đánh giá có hai lợi ích chính. Thứ nhất, nó sẽ thiết lập tinh thần hợp tác trong quá 
trình đánh giá và khiến cho nhân viên cởi mở hơn với sự phản hồi sau đó của nhà quản lý. 
Thứ hai, nó mang lại cho nhà quản lý một cách nhìn nhận khác về công việc của cấp dưới và 
bất kỳ vấn đề nan giải liên quan nào.
2.Tổ chức cuộc họp đánh giá :
 Hãy bắt đầu bằng việc làm cho mọi người cảm thấy dễ chịu. Sau đó xem lại mục đích của 
việc đánh giá và các lợi ích tích cực cho cả hai bên. Tiếp theo, hãy yêu cầu nhân viên nói về 
việc tự đánh giá của mình.Lắng nghe cẩn thận những gì nhân viên nói. Một khi nhân viên đã 
trình bày hết ý kiến, bạn hãy chuyển sang phần đánh giá
3. Xác định lỗ hổng trong năng lực thực hiện:
 Nếu phát hiện có lỗ hổng giữa mục tiêu của nhân viên, hãy tập trung thảo luận và cho ý kiến 
phản hồi về điều này. Ngay từ đầu hãy xác định mục tiêu của tổ chức để giải thích việc mục 
tiêu của nhân viên hỗ trợ tổ chức như thế nào. Nhân viên chỉ có thể thay đổi khi họ hiểu các 
hậu quả của cư xử và công việc của họ. 
4. Tìm căn nguyên của các lỗ hổng trong năng lực thực hiện:
 Bạn sẽ không tấn công cấp dưới và cấp dưới cũng không phòng thủ để tránh những lời chỉ 
trích của bạn. Thay vào đó, cả hai bên sẽ cùng nhau giải quyết vấn đề, mà trong phần lớn 

trường hợp là nằm ngoài khả năng của cấp dưới ( ví dụ: thiếu đào tạo, quá ít nguồn lực, môi 
trường làm việc,…).

5. Lập kế hoạch khép lại các lỗ hổng trong năng lực thực hiện:
 Hãy cho nhân viên cơ hội đầu tiên để triển khai kế hoạch khép lại bất kỳ lỗ hổng nào. Hãy 
nói những câu như: “Anh s...
Tên: VŨ Y N LINH
L p: CĐ11NL1
CH Đ : HU N LUY N NG I ĐÁNH GIÁ TH C HI N CÔNG VI C . ƯỜ
Ngoài vi c cung c p nh ng hi u bi t sâu s c v năng l c th c hi n c a nhân viên, các ế
cu c đánh giá còn cho nhà qu n lý c hôi đ : ơ
Tăng năng su t b ng cách đ a ra ý ki n ph n h i k p th i ư ế
Giúp t ch c có quy t đ nh đúng đ n v l ng b ng, phát tri n và thăng ti n ế ươ ế
B o v t ch c thoát kh i nh ng v ki n t ng c a các nhân viên b thôi vi c, h
c p hay t ch i tăng l ng th ng. ươ ưở
Đ đ t đ c nh ng l i ích trên, ng i đánh giá ph i có nh ng k năng c n thi t sau: ượ ườ ế
1. Chu n b :
Đi u quan tr ng là ph i đ a nhân viên tham gia vào m i giai đo n c a quy trình đánh giá đ ư
c hai bên hi u chuy n gì x y ra bên bàn h p.M t trong nh ng cách t t nh t đ làm đi u này
là cho nhân viên hoàn t t m t b n t đánh giá. B n đánh giá đó ph i ghi rõ các m c tiêu c a
nhân viên cũng nh cách c x và ch c năng công vi c liên quan đ n h .ư ư ế
Vi c t đánh giá có hai l i ích chính. Th nh t, nó s thi t l p tinh th n h p tác trong quá ế
trình đánh giá và khi n cho nhân viên c i m h n v i s ph n h i sau đó c a nhà qu n lý. ế ơ
Th hai, nó mang l i cho nhà qu n lý m t cách nhìn nh n khác v công vi c c a c p d i và ướ
b t k v n đ nan gi i liên quan nào.
2.T ch c cu c h p đánh giá :
Hãy b t đ u b ng vi c làm cho m i ng i c m th y d ch u. Sau đó xem l i m c đích c a ườ
vi c đánh giá và các l i ích tích c c cho c hai bên. Ti p theo, hãy yêu c u nhân viên nói v ế
vi c t đánh giá c a mình.L ng nghe c n th n nh ng gì nhân viên nói. M t khi nhân viên đã
trình bày h t ý ki n, b n hãy chuy n sang ph n đánh giáế ế
3. Xác đ nh l h ng trong năng l c th c hi n:
N u phát hi n có l h ng gi a m c tiêu c a nhân viên, hãy t p trung th o lu n và cho ý ki nế ế
ph n h i v đi u này. Ngay t đ u hãy xác đ nh m c tiêu c a t ch c đ gi i thích vi c m c
tiêu c a nhân viên h tr t ch c nh th nào. Nhân viên ch có th thay đ i khi h hi u các ư ế
h u qu c a c x và công vi c c a h . ư
4. Tìm căn nguyên c a các l h ng trong năng l c th c hi n:
B n s không t n công c p d i và c p d i cũng không phòng th đ tránh nh ng l i ch ướ ướ
trích c a b n. Thay vào đó, c hai bên s cùng nhau gi i quy t v n đ , mà trong ph n l n ế
đánh giá thực hiện công việc - Trang 2
đánh giá thực hiện công việc - Người đăng: bethixhoc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
3 Vietnamese
đánh giá thực hiện công việc 9 10 528