Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục bài 20042013

Được đăng lên bởi nguyenhoangyen195
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1255 lần   |   Lượt tải: 0 lần
DANH MUÏC CAÙC BAØI VIEÁT ÑAÕ ÑAÊNG TREÂN TAÏP CHÍ CNNH
STT

TEÂN BAØI
SOÁ 1

1 Thö chuùc möøng cuûa TÑ NHNN
2 Nhöõng nhieäm vuï tröôùc maét ñeå thöïc hieân..
3 Tröôøng ÑHNH vaø vai troø cuûa coâng taùc ..
4 Coå phaàn hoùa NHTMNN
5 Giaûi phaùp goùp phaàn ñoåi môùi HÑ NH…
6 Chính saùch quaûn lyù ngoaïi hoái trong…
7 Taùi laäp NH ñeà phaùt trieån- caùc ñieàu kieän…
8 Caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao hñ caùc cty CK
9 Moät soá vaán ñeà veà tt tieán trình töï do hoùa…
10 Löu thoâng TM ngoaïi teä treân TT töï do
11 Thöïc traïng vaø giaûi phaùp phaùt trieån TT. Theû
12 Tín duïng NH ñoái vôùi kteá tö nhaân-TT vaø GP
13 Website trong hñoäng ngaân haøng
14 ÖÙng duïng giao dòch töï ñoäng qua ÑT
15 Kieåm toaùn noäi boä theo quan ñieåm hieän ñaïi
16 Taøi trôï döï aùn- Söï caàn thieát ñoái vôùi DNVN
17 Lôïi nhuaän vaø ruûi ro TT coå phieáu ôû VN
18 Moät soá vaán ñeà ñaët ra cho vieäc ñaøo taïo CNT
SOÁ 2
19 Kinh teá VN 2004-Nhöõng ñieåm nhaán
20 Xaây döïng neàn taûng CNTT cho coâng cuoäc..
21 Tieàn teä - Tín duïng VN TT_GP
22 Moâi tröôøng ñaáu tö vaø vieäc thu huùt ñaàu tö…
23 Ñoåi môùi moâ hình toå chöùc & hñ TTNH
24 Xuaát khaåu dòch vuï NH ngay taïi QG mình
25 NHNo&PTNT VN cho vay PTKT ÑBSCL
26 Cty chöùng khoaùn VN nhìn laïi chaëng ñöôøng
27 Xaùc ñònh nguoàn voán ngaén haïn ñeå cho vay..
28 Giaûi phaùp NH baùn leû (Retail Banking System)
29 Baïn muoán mua vaøng vôùi giaù töï choïn
30 Hoaøn thieän heä thoáng quaûn trò chaát löôïng…
SOÁ 3
31 Hoaït ñoäng NH ôû KV phiaù Nam&TPHCM…

32 Cuïc dieän chieán löôïc-Thaùch thöùc & trieån voïng
33 Laïm phaùt vaø taêng tröôûng- Laïm phaùt ôû VN
34 Chæ soá giaù caû naêm 2004 vaø moät soá vñ caàn ñaët ra
35 Giaûi phaùp naøo cho vieäc naâng cao naêng löïc…
36 Baûo hieåm tieàn göõi vôùi muïc tieâu thu huùt nguoàn voán
37 Tieàm naêng ptieån Bancssurance taïi NHTM
38 Baøi hoïc kinh nghieäm phoái hôïp giöõa NH vôùi hoäi PN
39 Tình traïng ñoâ la hoaù ôû VN & nhöõng GP khaéc phuïc
40 Phöông phaùp phaân boå traïng thaùi roøng…
41 Ñoåi môùi pp ñaùnh giaù chaát löôïng TD vaø xöû lyù nôï xaáu
42 Moâ hình heä thoáng löu kyù tröïc tieáp taïi TTLKCK
43 Quyõ ñaáu tö CK- Goùc nhìn töø nhaø ñaàu tö
44 Thöông maïi ñieän töû trong kinh doanh NH hieän nay
45 Moät thoaùng Baéc kinh
SOÁ 4
46 Baùc Hoà vôùi ngaønh NHVN & moät soá thaønh töïu…
47 Baøn veà maâu thuaãn & ñònh höôùng pt trong quaûn lyù…
48 Voán NH cho taêng tröôûng kinh teá
49 Laïm phaùt töø lyù thuyeát ñeán thöïc tieãn
50 Söï gaén keát giöõa CPH DNNN vaø TTCK ôû VN
51 Vieäc taêng voán ñieàu leä ...
DANH MUÏC CAÙC BAØI VIEÁT ÑAÕ ÑAÊNG TREÂN TAÏP CHÍ CNNH
STT TEÂN BAØI
SOÁ 1
1 Thö chuùc möøng cuûa TÑ NHNN
2 Nhöõng nhieäm vuï tröôùc maét ñeå thöïc hieân..
3 Tröôøng ÑHNH vaø vai troø cuûa coâng taùc ..
4 Coå phaàn hoùa NHTMNN
5 Giaûi phaùp goùp phaàn ñoåi môùi HÑ NH…
6 Chính saùch quaûn lyù ngoaïi hoái trong…
7 Taùi laäp NH ñeà phaùt trieån- caùc ñieàu kieän…
8 Caùc giaûi phaùp ñeå naâng cao hñ caùc cty CK
9 Moät soá vaán ñeà veà tt tieán trình töï do hoùa
10 Löu thoâng TM ngoaïi teä treân TT töï do
11 Thöïc traïng vaø giaûi phaùp phaùt trieån TT. Theû
12 Tín duïng NH ñoái vôùi kteá tö nhaân-TT vaø GP
13 Website trong hñoäng ngaân haøng
14 ÖÙng duïng giao dòch töï ñoäng qua ÑT
15 Kieåm toaùn noäi boä theo quan ñieåm hieän ñaïi
16 Taøi trôï döï aùn- Söï caàn thieát ñoái vôùi DNVN
17 Lôïi nhuaän vaø ruûi ro TT coå phieáu ôû VN
18 Moät soá vaán ñeà ñaët ra cho vieäc ñaøo taïo CNT
SOÁ 2
19 Kinh teá VN 2004-Nhöõng ñieåm nhaán
20 Xaây döïng neàn taûng CNTT cho coâng cuoäc..
21 Tieàn teä - Tín duïng VN TT_GP
22 Moâi tröôøng ñaáu tö vaø vieäc thu huùt ñaàu tö…
23 Ñoåi môùi moâ hình toå chöùc & hñ TTNH
24 Xuaát khaåu dòch vuï NH ngay taïi QG mình
25 NHNo&PTNT VN cho vay PTKT ÑBSCL
26 Cty chöùng khoaùn VN nhìn laïi chaëng ñöôøng
27 Xaùc ñònh nguoàn voán ngaén haïn ñeå cho vay..
28 Giaûi phaùp NH baùn leû (Retail Banking System)
29 Baïn muoán mua vaøng vôùi giaù töï choïn
30 Hoaøn thieän heä thoáng quaûn trò chaát löôïng…
SOÁ 3
31 Hoaït ñoäng NH ôû KV phiaù Nam&TPHCM…
Danh mục bài 20042013 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Danh mục bài 20042013 - Người đăng: nguyenhoangyen195
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
Danh mục bài 20042013 9 10 115