Ktl-icon-tai-lieu

Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Mẫu số: A 01 -THA
(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP
ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)

BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ......./QĐ-TCTHA

............., ngày...... tháng..... năm 20....

QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của: ...............................
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Xét đơn của ông (bà):...................................................., địa chỉ..........................
..........................................................................khiếu nại .........................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................. nhận thấy:
....................................................................................................................................
........................................
Mẫu số: A 01 -THA
(Ban hành theo TT số: 09/TT-BTP
ngày 30/5/2011 của Bộ Tư pháp)
BỘ TƯ PHÁP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ......./QĐ-TCTHA ............., ngày...... tháng..... năm 20....
QUYẾT ĐỊNH
Giải quyết khiếu nại của: ...............................
TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
Căn cứ khoản 1 Điều 142 Luật Thi hành án dân sự năm 2008;
Xét đơn của ông (bà):...................................................., địa chỉ..........................
..........................................................................khiếu nại .........................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nêu nội dung khiếu nại)................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Tổng cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự................................. nhận thấy:
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
............................................(nhận xét, đánh giá)........................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
...................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
....................................................................................................................................
Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự - Trang 2
Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Danh mục biểu mẫu quyết định Tổng cục thi hành án dân sự 9 10 723